Osallistu

Voit ilmoittautua alla olevasta linkistä ACE-hankkeen tiedotuslistalle. Tiedotuslistalle jaetaan hankkeen uutisia, julkaisuja ja kutsuja tilaisuuksiin. 

Työryhmät

ACE-hankkeella on eri työryhmiä. Löydät lisätietoa ja työryhmien yhteystiedot tältä sivulta.

Kasviproteiinien arvoketjun kehittäminen

Työryhmässä kehitetään kasviproteiinien arvoketjujen toimintaa toimijoiden (elintarviketeollisuus, vähittäiskauppiaat, ruokapalvelut, ravintolat sekä kansalaisjärjestöt) kanssa, joka lopulta johtaa päästövähennyksiin. ​

Toimet tavoitteen saavuttamiseksi​:

  • Yhteistyöalusta (Plant Protein Coalition (PPC)) arvoketjujen kehittämiseksi 
  • Yritysten tarjoamien elintarvikkeiden uudistamiseksi tutkimme proteiinilähteiden laatua (kemiallinen ja ravitsemuksellinen)
  • Kasviproteiinin hankinnan ja kulutuksen lisääminen hiilineutraaleissa kunnissa
  • Kuluttajien tietoisuuden, motivaation lisääminen, kulttuurillisten ruokatottumusten muuttaminen
  • Politiikkamuutokset ja niiden levittäminen

Yhteystiedot: johtava tutkija Anne Pihlanto, Luonnonvarakeskus, anne.pihlanto@luke.fi

Kosteikkoviljelyn arvoketjun kehittäminen

Työryhmän tavoitteena on saada aikaan toimiva arvoketju, joka tuottaa turpeetonta kasvualustaa ison mittakaavan kasvihuoneyrityksille. Työssä kehitetään vaihtoehtoisten raaka-aineiden ja kasvualustan tuotantoa sekä logistiikkaa pääasiassa Itä-Suomen alueella. Maanomistajia autetaan vettämisen ja kosteikkoviljelyn toteutuksessa ja kasvihuoneista kerätään kokemuksia uudesta kasvualustasta. Päästövähennyksiä saadaan vettämällä turvepeltoja ja siirtämällä niitä ruokohelven ja järviruo’n tuotantoon, ja myös välillisesti turvetuotannon tarpeen vähetessä. Kosteikkoviljelyä edistäviä politiikkatoimia viedään eteenpäin yhteistyössä ilmastopolitiikan vauhdittamiseen keskittyvää tehtäväkokonaisuutta. 

Yhteystiedot: tutkimusprofessori Kristiina Lång, Luonnonvarakeskus, kristiina.lang@luke.fi

Raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen

Raskaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä tavoittelevassa työryhmässä pilotoidaan sähkökäyttöisiä ja kaasukäyttöisiä kuorma-autoja sekä lataus- ja tankkausinfrastruktuuria. Samassa yhteydessä kehitetään palvelukonsepteja, vähäpäästöisen liikenteen ekosysteemin älykästä integrointia sähköverkkoon sekä energian paikallista tuotantoa ja varastointijärjestelmiä. 

Kokeilussa toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa Naantalissa sijaitseva kokeilukohde, jossa näytetään käytännössä, miten lataus- ja tankkausinfrastruktuuri ja -toiminnot voidaan toteuttaa vähäpäästöisen kuorma-autokannan kanssa. Lisäksi toteutetaan sähkörekkakokeilu arktisissa olosuhteissa Kemissä.

Tarkoituksena on tuottaa tutkimustietoa ja yleistä tietämystä vaihtoehtoisten käyttövoimien käyttöönoton edistämiseksi raskaassa liikenteessä ja auttaa muun muassa kaluston omistajia, kuljetuspalvelujen tarjoajia, rahdinantajia ja energiayhtiöitä arvioimaan, mitkä vähähiiliset ratkaisut sopivat niille parhaiten ja edistävät vähäpäästöisiä investointeja.

Yhteystiedot: erityisasiantuntija Laura Väisänen, Traficom, laura.vaisanen@traficom.fi ja johtava asiantuntija Aki Tilli, Traficom, aki.tilli@traficom.fi

Raskaiden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen metsä- ja elintarviketeollisuudessa

Työryhmän tavoitteena on edistää Suomen päästövähennystavoitteiden saavuttamista taakanjakosektorilla erityisesti raskaiden työkoneiden ja kuljetusten osalta metsä- ja elintarviketeollisuudessa.

Tavoitteen saavuttamiseksi tehtäväkokonaisuudessa esimerkiksi pilotoidaan sähkö- ja biokaasu-kuorma-autoilla tuotettuja kuljetuspalveluja, demonstroidaan vähäpäästöistä työkonekalustoa, rakennetaan reaaliaikaista hiilijalanjäljen raportointia puunhankintaketjussa, koulutetaan koneen- ja autonkuljettajia ja testataan koneenkuljettajaa avustavia järjestelmiä energia-tehokkaampaan työhön ja ajoon sekä tutkitaan keinoja tehostaa kuljetuslogistiikkaa.

Yhteystiedot: professori Kalle Kärhä, UEF, kalle.karha@uef.fi

Pk-teollisuusprosessien sähköistäminen

Työryhmän tavoitteena on edistää päästökauppaan kuulumattomien keskisuurten ja pienten yritysten korvausinvestointeja öljystä, maakaasusta ja turpeesta irtaantumiseksi. Pääpaino on älykkäissä sähköistämisinvestoinneissa, joissa sähköistämisen rinnalla tarkastellaan kulutusjouston, varastoinnin ja sopimuksellisten keinojen hyödyntämistä sähkön hintavakauden ja investoinnin kustannustehokkuuden parantamiseksi. Lisäksi kartoitetaan biokaasun ja puhtaiden synteettisten polttoaineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia kohteissa, joissa sähköistäminen on haastavaa. Hankkeessa toteutetaan malli-investointeja, laaditaan pk-yrityksille työkalupakki korvausinvestointien tekemisen tueksi, sekä järjestetään koulutuksia. 

Yhteystiedot: erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen ympäristökeskus, karoliina.auvinen@syke.fi

Biometaanin käytön edistäminen

Työryhmän tavoitteena on tukea päästövähennystavoitteita edistämällä ja mahdollistamalla biokaasun ja muiden vähäpäästöisten kaasumaisten polttoaineiden käyttöä tieliikenteessä, työkoneissa ja pk-teollisuudessa; kohteissa, joissa sähköistäminen on haastavaa. 

Hankkeessa selvitetään kaasumaisten polttoaineiden potentiaalia sekä arvioidaan niiden optimaalista käyttöä eri kohteissa päästövähennysten näkökulmasta. Biokaasun osalta potentiaalia arvioidaan erityisesti uusien raaka-aineiden kautta (mm. kosteikkoviljelyn ja kasviproteiinien sekä metsäteollisuuden tähteiden osalta) yhteistyössä muiden työpakettien kanssa. Lisäksi tuotetaan ohjeita ja politiikkasuosituksia liittyen mm. tarvittaviin muutoksiin sääntelyssä, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten investointiympäristön parantamiseksi.

Yhteystiedot: johtava tutkija Saija Rasi, Luonnonvarakeskus, saija.rasi@luke.fi

Ilmastopolitiikkatoimien tehostaminen

Työryhmän tavoitteena on kehittää ilmastotoimia hahmottelemalla polkuja kohti kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, tunnistamalla ja raivaamalla esteitä. Työryhmässä laaditaan Suomelle hiilestä vapautumisen skenaario sekä toteutetaan yhteiskehittämisen menetelmin asiantuntijatyöpajoissa kahdeksan ilmastopolitiikkapolkua sekä sektorikohtaisia politiikkasuosituksia skenaarion toteuttamiseksi, joiden päästövaikutukset arvioidaan. 

ACE-hankkeessa laaditaan myös raportit politiikan kehittämisen tarpeista ja suuntaviivoista sekä ohjauskeinojen päästövähennysvaikutuksista ja viestitään ohjauskeinojen kehittämisestä erilaisissa tilaisuuksissa. 

Yhteystiedot: erikoistutkija Eerika Albrecht, Suomen ympäristökeskus. eerika.albrecht@syke.fi ja tutkija Aino Rekola, Suomen ympäristökeskus, aino.rekola@syke.fi

Ilmastorahoitus ja investointien vauhdittaminen

Työryhmäntavoitteena on edistää ilmastorahoituksen vaikuttavaa kohdentamista, tukea rahoituksen hakemista ja vauhdittaa ilmastoinnovaatioiden skaalausta.​ Tehtäväkokonaisuudessa laaditaan lisäisen rahoituksen strategia sekä työkalu rahoitettavien hankkeiden ilmastovaikutusten arvioimiseksi. Tukena toimii ilmastorahoituksen asiantuntijaverkosto. Hankkeen aikana tarjotaan ajankohtaista tietoa ilmastorahoituksesta ja tuetaan uusien hankkeiden rahoituksen hakemista.​

Tehtäväkokonaisuudessa laaditaan myös malli ilmastoinnovaatioiden skaalaukselle. Hankkeessa pyritään rahoittaman pilotteja ja lupaavimmille löytämään suuremman mittakaavan rahoitusmahdollisuuksia.

Yhteystiedot: erityisasiantuntija Miia Berger, ympäristöministeriö, miia.berger@ym.fi

*Tietosuojailmoitus ACE-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä.

 
Julkaistu 5.3.2024 klo 15.06, päivitetty 11.6.2024 klo 12.34

  • Tulosta sivu