Ilmastotyön vaikuttavimmat toimet käyttöön

RSS
11.9.2020 Karoliina Auvinen

Monet kaupungit, maakunnat ja yritykset päivittävät parhaillaan omia ilmasto-ohjelmiaan. Usein kysytään: “Mitkä ovat tärkeimmät ja merkittävimmät toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi?” Vastasimme siihen tuotantoperusteisten päästöjen näkökulmasta laatimalla policy briefin: Merkittävimmät päästövähennystoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kriittisiä toimia fossiilisten polttoaineiden päästöjen vähentämiseksi ovat resurssitehokkuus, vähäpäästöisen energian merkittävä lisäys sekä lämmityksen, liikenteen ja teollisuusprosessien puhdas sähköistäminen. Maankäyttösektorilla kriittisiä päästövähennystoimia ovat etenkin turvemaapeltojen ja -metsien päästöjen hallinta sekä metsäkadon estäminen.

Kulutusperusteisten päästöjen näkökulmasta on tärkeää suosia hankinnoissa mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen omaavia elintarvikkeita, tavaroita ja palveluja.

Suomen päästölähteet ja nielut vuonna 2018.
Suomen päästöt ja nielut vuonna 2018. Hiilineutraaliustavoite saavutetaan, kun päästöt ovat yhtä suuret kuin niitä sitovat hiilinielut. Suomen kasvihuonekaasuinventaarion mukaan Suomen päästöt olivat yhteensä 75 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Mt Co2 ekv). Suurin osa (56 %) Suomen päästöistä syntyi fossiilisten polttoaineiden poltosta energiaksi muun muassa liikenteessä ja lämmityksessä. © SYKE

Päästövähennysvinkit tiivistettynä

  • Korvaa energiantuotannossa fossiiliset polttoaineet ja turve tuuli-, aurinko-, ympäristö-, vesi- ja ydinenergialla. Lämmityksessä keskiössä ovat teollisuuden ja kiinteistöjen lämpöpumput, joiden energialähteitä ovat vähäpäästöisen sähkön ohella yhdyskunnan, teollisuuden ja kiinteistöjen hukkalämpö sekä maa-, vesi- ja ilmalämpö.
  • Vaihda fossiilista dieseliä ja bensiiniä käyttävät ajoneuvot sähkö- tai biokaasuajoneuvoiksi. Kasvata samalla niiden lataus- ja tankkausinfrastruktuuria.
  • Paranna kaupungeissa joukkoliikenteen palvelutasoa sekä kävely- ja pyöräilyinfrastruktuuria. Vähennä samalla yksityisautoilun houkuttelevuutta pysäköinti- ja ruuhkamaksuilla.
  • Toteuta kattavia energiaremontteja olemassa olevissa rakennuksissa asentamalla niihin lämpöpumppu- ja hukkalämmön talteenottoratkaisuja sekä parantamalla eristystä esimerkiksi kattoa lisäeristämällä sekä vaihtamalla vanhoja ikkunoita ja ovia uusiin. Vähennä huoneistojen tarpeetonta lämmitystä lämmön älyohjauslaitteistoilla.
  • Rakenna uudisrakennukset A-energialuokkaan, pääosin puusta ja suunnittele ne mahdollisimman tilatehokkaiksi. Valitse lämmitysmuodoksi esimerkiksi maalämpö.
  • Teollisuudessa ja yritystoiminnassa tehosta energian ja materiaalien käyttöä, ota käyttöön vähäpäästöiset energialähteet sekä sähköllä tai biokaasulla toimivat työkoneet ja kuljetusajoneuvot. Korvaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuva liiketoiminta uusilla puhtailla tuotantoprosesseilla tai liiketoimintakonsepteilla.
  • Maatiloilla tarkenna lannoitusta, valitse karjalle metaanipäästöjä vähentävää rehua sekä korvaa fossiiliset polttoaineet puhtaammilla energialähteillä, kuten lannasta tuotettavalla biokaasulla. Luovu viljelystä turvemaapelloilla, äläkä raivaa turvemaametsiä pelloiksi. Viljelyyn jäävillä turvemaapelloilla tulisi suosia nurmiviljelyä ja jatkuvaa kasvipeitteisyyttä, vähentää maanmuokkausta ja jos mahdollista, nostaa pohjaveden pintaa turpeen hajoamisen vähentämiseksi.
  • Suosi jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta runsasravinteisissa turvemaametsissä - näin voidaan vähentää maaperän päästöjä päätehakkuumalliin verrattuna.
  • Vähennä metsäkatoa yhdyskuntien suunnittelulla ja kaavoituksella siten, ettei olemassa olevia metsiä raivata teiksi tai rakennusalueiksi.

Päästövähennyksiä syntyy varmasti, kun keskität toimenpiteet fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön korvaamiseen puhtailla energialähteillä, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, kestäviin hankintoihin sekä maaperän hiilivarastojen ylläpitämiseen.

Erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen Ympäristökeskus SYKE

Lisää aiheesta

  • Tulosta sivu
Kommentit (2 kommenttia)
Nicholas
20.10.2020
klo 11.14
Miksi lähes kaikki aiheen ympärillä käytävä keskustelu pyörii tämän energiantuotannon co2/tms päästöjen ympärillä ? ? Miksi ei puhuta enempää keinoista tai teknisistä ratkaisuista joilla voisimme vähentää energian tarvetta ?? Esimerkkinä omat kokemukseni
led-valaistuksen hyödyntämisestä ! 20-40% vähennykset vuotuisessa sähkönkulutuksessa (kerrostalo asunto)tämä vähennys toteutunut sekä itsellä että monella tutullani sekä omassa taloyhtiössäni ! Eikö päästöt vähenisi samalla kun kulutus (energian tarve) vähenee
/ pienenee ? ?
Karoliina Auvinen
20.1.2021
klo 12.35
Hyvä pointti, päästöjen vähentämisessä ei riitä pelkkä puhdas energiantuotanto eikä energiatehokkuus, vaan tarvitaan ehdottomasti molemmat! Energiatehokkuus tosiaan vähentää päästöjä tehokkaasti ja samalla auttaa savotassa tuotantokapasiteetin uudistamiseksi,
koska mitä vähemmän energiaa kulutetaan ja erityisesti huippukapasiteettia tarvitaan, niin sitä vähemmän tuotantokapasiteetti-investointeja tarvitaan.