Teollisuuspuisto lähti mukaan ilmastotalkoisiin – mittaamalla saadaan sekä kulut että päästöt laskuun

RSS
17.1.2024 Saara Haaslahti

Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ovat tosiasia, joka on vihdoin alettu tunnustaa laajasti yhteiskunnan eri sektoreilla. Koska ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävillä toimilla alkaa olla kiire, tulisi niihin tarttua entistä aktiivisemmin niin yritys- kuin yksilötasollakin. Vaikka jokaisen yksilön tekemisillä on merkitystä, näkyvämmin ja nopeammin vaikutuksia voidaan kuitenkin saada aikaan yritysten toiminnan myötä.

Meillä Seaside Industry Park -teollisuuspuistossa on tartuttu ilmastohaasteeseen kehittämällä digitaaliseen teknologiaan perustuva mittausjärjestelmä, joka valvoo alueen energian ja muiden hyödykkeiden, kuten veden, paineilman ja kaasujen, kulutusta. Seaside Industry Park on Raumalla sijaitseva meriteollisuuteen keskittynyt teollisuuspuisto, joka alueella on rakennettu laivoja jo viime vuosisadan alkupuoliskolta lähtien. Pinta-alaltaan 43 hehtaarin suuruisessa puistossa on yhteensä 55 000 neliömetriä erilaisia tuotanto-, toimisto- ja varastotiloja. Vuokralaisyrityksiä alueella on noin 30. Näin ollen kulutus on suurta, mikä aiheuttaa painetta vähentää sitä niin ilmastollisista kuin taloudellisistakin syistä.

Canemure-hankkeen puitteissa kehittämämme mittausjärjestelmä tuottaa ajantasaista tietoa kulutuksesta. Ajantasainen tieto antaa puistossa toimiville vuokralaisyrityksillemme mahdollisuuden valvoa prosessejaan ja säätää niitä niin, että säästöt sekä kulutuksessa että kuluissa ovat mahdollisia. Näin kulutukseen voidaan vaikuttaa huomattavasti aiempaa nopeammin.

Hiilineutraali-blogi_Rauma_kuvituskuva A
© Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

Järjestelmä on tarpeellinen myös siksi, että se antaa tietoa vuodoista vesi- ja kaasuputkistoissa sekä erilaisista vikatiloista sähkössä ja kaukolämmössä. Ongelmat voidaan havaita ja paikantaa nopeasti, ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä niiden korjaamiseksi.

Yhdeksi merkittävimmistä hyödyistä on noussut se, että olemme voineet käyttää järjestelmää myös kunnossapidon työkaluna kunnostus- ja korjaussuunnitelmien laatimisessa. Kun kyse on alueesta, jonka vanhimmat rakennukset ovat peräisin 1900-luvun alkupuoliskolta, kunnostustarpeita riittää!

Huolellisella pohjatyöllä on suuri merkitys

Hankkeen aikana yksi suurimmista yllätyksistä on ollut se, kuinka aikaa vievää mittausjärjestelmän asennus- ja kehitystyö on ollut. Omalta osaltaan asiaa selittää alueen ja sen infrastruktuuriin liittyvien verkostojen laajuus. Toisaalta myös ennalta-arvaamattomat haasteet toimintaympäristössä viime vuosien aikana, kuten koronaepidemia ja Ukrainan sota, ovat hidastaneet projektin etenemistä niin työvoiman kuin materiaalien paikoin huonon saatavuuden vuoksi.

Huomasimme myös, että huolellisen pohjatyön tekeminen on tärkeää. Esimerkiksi verkostojen ja niiden kunnon perusteellinen kartoitus olisi hyvä olla tehtynä mahdollisimman laajasti jo ennen asennustöiden aloittamista. Kaikista ennakkovalmisteluista huolimatta suunnitelmien muutoksilta on useimmiten mahdoton välttyä matkan varrella. Meidän tapauksessamme alueen kehitys- ja muutostyöt, kuten uuden monitoimihallin rakentaminen, ovat aiheuttaneet muutoksia muun muassa mittauspisteiden sijoitteluun ja määrään.

Mittaamisen lisäksi tarvitaan muutoksia myös toiminnassa

Tähänastisen käyttökokemuksen myötä on käynyt ilmi, että etenkin kaukolämmön ja sähkön suhteen on mahdollista saada huomattavia säästöjä aikaan, jos mittausjärjestelmää hyödynnetään tehokkaasti. Järjestelmä antaa tietoa, jonka avulla voidaan tehdä hyvin konkreettisia muutoksia toimintatapoihin, esimerkiksi tilojen sisälämpötilan tai valaistuksen säätöä.

Olemme havainneet, että järjestelmän täyden potentiaalin hyödyntämiseksi tarvitaan laajempaa organisaation toimintamallien tarkastelua ja tarvittaessa muutoksia niihin. Tämä vaatii yritysten sitoutumista ilmastovastuulliseen työhön. Vastuullisuuden ei tulisi olla pelkästään brändin kiillottamiseen käytettävä tilapäinen työkalu vaan yksi yrityksen koko toimintaa kannattelevista kivijaloista.

Vastuullisuusajatuksen pitää myös läpäistä yrityksen henkilöstö kaikilla tasoilla. Työntekijöiden täytyy olla sitoutuneita uusiin toimintamalleihin ja omaksua niiden viitoittamat uudet käytännön, jotta kulutus ja sitä kautta päästöt on mahdollista kääntää laskuun.

Taloudelliset motiivit johtavat myös ilmaston kannalta positiivisiin tuloksiin

Ei käy kieltäminen, etteikö meillä Seaside Industry Parkissa oleellisessa osassa mittausjärjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa ole ollut taloudellinen näkökulma. Aiemmin energiankulutus ja siitä aiheutuvat kustannukset perustuivat suurelta osin arvioon. Mittausjärjestelmän myötä on saatu esiin todelliset kulutuslukemat, jotka ovat paikoitellen poikenneet selvästi arvioiduista. Yleensä aiempi arvio on ollut alakanttiin.

Tämä on herätellyt yrityksiä niiden kulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja haluun niiden vähentämiseksi. Eli vaikka ensisijainen motiivi mittausjärjestelmälle on ollut taloudellinen, on sillä ilmastonäkökulmastakin positiivinen vaikutus. Kustannuksia vähentämällä vähenee myös kulutus, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan päästöjä vähentävästi.

Hanke ja sen toimenpiteet ovat olleet linjassa puistossa jo aiemmin toteutettujen vastuullisuustoimien, kuten vaikkapa oman aurinkovoimalan ja sähköautojen julkisten latauspisteiden käyttöönoton, kanssa. Tavoitteenamme onkin kehittää puistoa askel askelelta kohti kestävämpiä toimintatapoja.

Oman haasteensa asiaan tuo alueella toimivien yritysten suuri määrä. Mukaan mahtuu hyvin eri tavalla ympäristöasioissa asemoituneita toimijoita. Tässä piilee toisaalta myös mahdollisuus. Yhteisillä, kaikkia alueen toimijoita koskevilla vastuullisen toiminnan suuntaviivoilla voidaan parhaimmillaan saada aikaan laajoja vaikutuksia, kun kestävät toimintatavat leviävät alueen yrityksiin ja sitä kautta myös niiden yhteistyöverkostoihin.

Kirjoittaja

Hiilineutraali-bloli_Rauma_kirjoittajakuva
© Saara Haaslahti

Saara Haaslahti
Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

  • Tulosta sivu
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.