Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalua päivitettiin – maatalouden toimenpiteet mukana

Uutinen 14.2.2023 klo 8.49

Suomen ympäristökeskus Syke on julkaissut uuden version kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalusta (ALasSken). Työkalussa kaikki aineistot on päivitetty vuoteen 2020 ja perusskenaarion oletukset on tarkistettu.

Suurin uudistus edeltävään työkaluversioon on maatalouden skenaario-ominaisuuksien lisäys. Työkalussa käyttäjä voi määrittää eri eläinmäärien muutoksen, ilmastorehun käytön nautojen ruokinnassa, epäorgaanisen typpilannoitteen käytön sekä toimenpiteitä turvepelloilla.

Turvepeltojen skenaariotarkastelu on jaettu yksivuotisilla, monivuotisilla ja viljelemättömillä peltoaloilla toteutettavaan ennallistamiseen, viljelykasvityyppien vaihtamiseen ja vedenpinnan nostoihin.

Tieliikenteen osalta päivitettiin käyttövoimajakaumat kuvaamaan viimeisimmän fossiilittoman liikenteen tiekartan lukuja. Henkilöautojen ajosuoritemallinnus on muokattu siten, että se kuvastaa suoremmin alueen yhdyskuntarakenteen ominaisuuksien ja ajosuoritteen välisiä yhteyksiä.

Skenaarioissa muutettaville päivittäistavarakauppojen sekä linja-autoliikenteen saavutettavuudelle, työmatkojen keskipituudelle, asemakaavoitetulle alalle sekä taajamien asukastiheydelle on ennustettu perusuramaiset kehityskulut kuhunkin kuntaan vuoteen 2050 saakka. Perusurassa pakettiautosuorite määrittyy väkiluvun mukaan, kun taas linja- ja kuorma-autojen ajosuorite pidetään vuoden 2020 tasossa.

Työkalun ulkoasu ja perusrakenne ovat pysyneet valtaosin muuttumattomina. Työkalun aloitusnäkymässä käyttäjät ohjataan työskentelemään suurimpien päästöluokkien parissa. Skenaarion yhteenvedossa puolestaan havainnollistetaan mennyt päästökehitys sekä päästövähennysten tavoiteura ja skenaariossa määritellyn päästöura tavoitevuoteen mennessä. Lisäksi jokaisen skenaariomuuttujan kohdalla on kerrottu perusurassa määritelty lähtötaso.

Skenaariotyökalu tukee kuntien ilmastosuunnitelmien laatimista

Joulukuussa 2022 eduskunta hyväksyi ilmastolain täydennyksen, jossa kunnille säädetään velvoite laatia ilmastosuunnitelmat. Samassa yhteydessä säädettiin Syken viranomaistehtäväksi kuntien päästötietopalvelun ylläpito. Päästötietopalvelulla tarkoitetaan vuotuista alueellista käyttöperäisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja siihen liittyvän skenaariotyökalun (AlasSken) tarjoamista kunnille.

Lain on tarkoitus astua voimaan 1.3.2023, minkä vuoksi skenaariotyökalu päivitettiin. Työkalun ensimmäinen versio julkaistiin huhtikuussa 2021. Työ on toteutettu osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanketta.

Jatkossa lähtöaineistot päivitetään viimeisimpien lopullisten päästötietojen mukaisiksi eli ennakkotietoja ei päivitetä työkaluun, ja perusskenaarion oletukset tarkistetaan vuosittain.

Skenaariotyökalut

Uudistettu skenaariotyökalu:

Vanhaa skenaariotyökalua säilytetään uudistetun työkalun rinnalla 30.4.2023 saakka

Menetelmäkuvaus

Lisätietoa

Erikoistutkija Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1889, etunimi.sukunimi@syke.fi


  • Tulosta sivu