Sähkön kulutusjousto tukee siirtymää hiilineutraaliin energiajärjestelmään

Uutinen 11.10.2023 klo 9.00
Flaire älykotisovellus
© Adobe Stock

Viime talven energiakriisi kannusti kuluttajia etsimään tapoja säästää energiakustannuksissa kulutusjoustoa hyödyntämällä. Kuluttajien valitsemat säästötavat vaihtelivat pyykinpesuhetken ajoittamisesta kokonaisten älykotijärjestelmien hankintaan. Tulevaisuudessa kulutusjoustoa hyödyntävät toimintatavat ja ratkaisut halutaan saada paremmin kaikkien kuluttajien käyttöön. Pienempien sähkölaskujen lisäksi kulutusjoustolla on merkittävä rooli hiilineutraaliin energiajärjestelmään siirtymisessä.

Lokakuussa käynnistyvä Flaire-hanke (Solutions for transition: Fair, flexible and socially resilient energy systems) tutkii sähkön kulutusjoustoon perustuvia ratkaisuja kunnissa ja kotitalouksissa ja edistää niiden käyttöönottoa yhdessä keskeisten energia-alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tuottaa toimivia ja oikeudenmukaisia toimintatapoja ja ratkaisuja, joiden avulla kunnille ja kotitalouksille, myös heikommassa asemassa oleville, on tarjolla puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa. Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi hankkeelle rahoitusta yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa, josta Suomen ympäristökeskuksen osuus on noin 740 000 euroa.

"Kotitalouksien valmiudet omaksua uusia käytäntöjä ja teknistaloudellisia ratkaisuja ovat avainasemassa, kun tavoitellaan kulutusjoustopotentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä. Flaire-hanke tutkii sitä, missä määrin ja millä edellytyksillä kulutusjoustoratkaisuista voi tulla osa kotitalouksien arkea,” toteaa johtava tutkija Heli Saarikoski Suomen ympäristökeskuksesta.

Puhdas energiajärjestelmä vaatii sähkön käytön siirtämistä

Tulevaisuuden energiaratkaisut perustuvat uusiutuvaan energiaan kuten tuuli- ja aurinkoenergiaan. Näiden energiamuotojen haasteena on niiden riittävyys ja ajoittaisuus. Aurinkoisina ja tuulisina päivinä uusiutuvaa energiaa on runsaasti tarjolla, kun taas tyyninä pakkaspäivinä – päivinä, jolloin kulutus on runsasta – tuotanto on vähäistä. Kulutusjoustoon perustuvat ratkaisut auttavat tasaamaan energian kulutusta ja tukevat siten siirtymistä fossiilivapaaseen energiantuotantoon.

Kulutusjousto voi perustua joko energian kokonaiskulutuksen vähentämiseen (energian säästö) tai sähkön käytön siirtämiseen hetkiin, jolloin sähköä on paljon tarjolla (kysynnän siirto). Molemmat kulutusjoustomallit voivat nojata joko kuluttajien omaan aktiivisuuteen (esimerkiksi pyykinpesuhetken ajoittaminen) ja tätä tukevaan informaatio-ohjaukseen tai teknologisiin ratkaisuihin (muun muassa älykotiratkaisut), jotka säätelevät kulutusta automaattisesti. Kunnissa on jo kokeiltu niin sanottuja virtuaalivoimaloita, joissa kuntien kiinteistöjä kuten kirjastoja ja kouluja on kytketty yhteiseen kiinteistöautomaatiojärjestelmään säätövaran luomiseksi.

Luvassa kulutusjoustoratkaisujen kokeilua ja valtakunnallinen ilmastoaiheinen kansalaiskokous

Flaire tutkii sähkön kulutusjoustonratkaisuja sekä Suomen energiajärjestelmän että yksittäisten kotitalouksien näkökulmasta. Hankkeessa etsitään vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin: Miten kulutusjoustoratkaisut vaikuttavat Suomen energiajärjestelmän vakauteen ja ennustettavuuteen? Millä tavoin kulutusjoustomallit voivat vahvistaa kotitalouksien resilienssiä eli kykyä sopeutua muutoksiin? Miten kulutusjoustoratkaisut saataisiin valtavirtaistettua?

Keskeinen osa hanketta on ratkaisujen testaaminen ja kehittäminen yhdessä kotitalouksien ja kuntien kanssa erilaisten kokeilujen avulla. Kuntien kanssa tehdään yhteistyötä olemassa olevan Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkoston kautta. Keskeiset energia-alan toimijat tuodaan yhteen murrospolkumenetelmän avulla etsimään konkreettisia ratkaisuja kriittisiin haasteisiin. Murrospolkumenetelmässä kehitetään yhdessä polkuja ja toimia, joilla kulutusjoustopalvelut saadaan laajemmin kotitalouksien ja kuntien käyttöön.

Hankkeen puitteissa järjestetään myös valtakunnallinen ilmasto- ja energia-aiheinen puntaroiva kansalaiskokous, jossa tavalliset kansalaiset voivat osallistua energiansäästö- ja kulutuksen siirtotoimien tunnistamiseen ja niiden oikeudenmukaisuuden arviointiin. Tavoitteena on synnyttää laajempaa kansalaiskeskustelua kulutusjouston mahdollisuuksista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kotitalouksien resilienssin vahvistamisessa.

Monitieteiseen Flaire-konsortioon kuuluvat Oulun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus (Syke). Hankkeessa työskentelee energiatekniikan ja energiajärjestelmien mallintamisen, ympäristötaloustieteen, kuluttajatutkimuksen, politiikan tutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen asiantuntijoita.

Lisätietoja

Konsortion johtaja Eva Pongrácz, Oulun yliopisto, etunimi.sukunimi@oulu.fi, + 358 40 506 1623

Syken vastuuhenkilö, johtava tutkija Heli Saarikoski, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, +358 29 525 1589

Hankesivut: Ratkaisuja energiamurrokseen: Reilu, joustava ja resilientti energiajärjestelmä (Flaire)


  • Tulosta sivu