Tuore opas vauhdittamaan ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua

Uutinen 31.5.2024 klo 8.02
Opas ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun tueksi
© Jarkko Sydänmaanlakka

Uutinen 31.5.2024, Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos
Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteen laitos ovat julkaisseet oppaan, joka kokoaa yhteen kattavat ohjeet ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun tueksi. Opas on suunniteltu edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista alueidenkäytön suunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa.

Opas kokoaa yhteen tutkittua tietoa, työkaluja ja esimerkkejä ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista edistävistä kaupunkisuunnitteluratkaisuista.

Oppaassa korostetaan eri toimijoiden osallistumismahdollisuuksia ja erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista kaupunkisuunnittelussa. Se on suunnattu kaikille kaupunkisuunnitteluun osallistuville tahoille, kuten kaavoittajille, suunnittelijoille, rakennuttajille sekä kuntien ja kaupunkien päättäjille ja asukkaille.

Opas auttaa arvioimaan kaupunkien sää- ja ilmastoriskejä ja tukee ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen yhteensovittamista naapurustotasolla. Lisäksi oppaassa on tuotu yhteen kokemuksia eri kaupunkien suunnittelukohteista ja tutkimus- ja kehityshankkeissa saatuja tuloksia muun muassa vähähiilisestä yhdyskuntasuunnittelusta, uusiutuvista energiaratkaisuista, vähäpäästöisestä liikkumisesta, kiertotaloudesta, luontopohjaisista ratkaisuista sekä lämpösaarekeilmiön lieventämisestä ja tulvariskien hallinnasta.

Kaupungit ovat ilmastokestävyyden suunnannäyttäjiä

Kaupunkien rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa on merkittävä, sillä kaupungistumisen myötä yhä useampi ihmisistä asuu tulevaisuudessa kaupunkiympäristöissä.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii ajantasaista tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä. Päästöjä rajoittamalla lämpeneminen voidaan pysäyttää, mutta se ei vielä viilennä ilmastoa.

Ilmastokestävyydellä tarkoitetaan tietoista ja ennakoivaa kykyä toimia joustavasti säässä ja ilmastossa tapahtuvissa muutoksissa ja häiriötilanteissa, toipua niistä ja kehittää toimintaa ja varautumista niiden jälkeen. Sekä hitaasti kehittyviin keskimääräisten ilmasto-olojen muutoksiin että sään ääri-ilmiöiden muutoksiin on varauduttava laaja-alaisesti.

Julkaisu

Oppaan sisältö siirretään myöhemmin myös Ilmasto-opas.fi-sivustolle verkkoartikkeleiksi.

Lisätietoa

  • Väitöskirjatutkija Päivi Tikkakoski, Helsingin yliopisto, puh. 050 313 3544, paivi.tikkakoski@helsinki.fi
  • Tutkija Saara Leppänen, Ilmatieteen laitos, puh. 044 527 0295, saara.leppanen@fmi.fi
  • Tutkija Hanna Mela, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1768, hanna.mela@syke.fi

Taustaa

Oppaan ovat tuottaneet Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat osana LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE -hanketta, ja sen tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta.

Hankkeessa laadittiin vuosien 2019–2020 aikana kirjallisuuskatsaus, jossa kartoitettiin, miten ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä on otettu huomioon kaupunki- ja naapurustosuunnittelussa. Arvion tulosten pohjalta tehtiin teemahaastatteluja Turun, Hyvinkään ja Tampereen kaavoittajille ja muille kaupunkisuunnittelutoimijoille. Haastattelujen avulla tunnistettiin keskeiset onnistumiset ja haasteet, jotka liittyvät sopeutumiseen ja hillintään. Vuonna 2021 haastattelut jatkuivat eri puolilla Suomea. Lisäksi järjestettiin yhteissuunnittelutyöpajoja hankkeen pilottikaupungeissa eri sidosryhmien kanssa.


  • Tulosta sivu