Vehmasta ja vehreää kaupunkia rakentamassa Turkuun

Uutinen 29.10.2020 klo 15.46
© Arto Takala / Turun kaupunki

Turun kaupunki tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2029. Siniviherkerroin on yksi kaupungin palkitun ilmastotyön monista toimenpiteistä, ja sillä arvioidaan pihojen ilmastokestävyyttä. Turun Canemure-osahanke jalkauttaa siniviherkerrointa järjestelmälliseen käyttöön kaupunkirakentamisessa.

Sanoissa ”vehmas, viihtyisä ja kestävä” kiteytyy hyvin kaupunkisuunnittelun tavoite niin yksityisille pihoille kuin julkiselle kaupunkitilallekin. Kaavoituksen kielellä puhutaan laadukkaasta vihertehokkuudesta. Turussa tavoitetta työstetään muun muassa sisällyttämällä siniviherkerroin kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen vakiovaiheisiin.Tavoite on myös kirjattu kaupunkistrategiasta ilmastosuunnitelmaan ja kaupungin hulevesiohjelmaan.

Siniviherkerroin menetelmänä

Siniviherkerroin on työkalu pihojen suunnitteluun. Kerroin mittaa sitä, miten paljon ja minkälaista kasvillisuutta pihoilla on, sekä sitä, miten paljon kasvillisuus, pinnat ja mahdolliset hulevesirakenteet viivyttävät hulevettä. Käytännössä kerroin on kolmiosainen laskentataulukko, jonka pihasuunnittelija täyttää. Kerroin kehitettiin iWater hankkeessa Itämeren alueen UBC-kaupunkiverkostossa. Nyt viestikapula on siirtynyt Turussa ilmastokestävän kaupunkisuunnittelun Canemure-osahankkeelle. Hanke kouluttaa, tukee ja kehittää kertoimen käyttöä niin, että se vakiintuu osaksi perustyötä asemakaavoituksessa, rakennusvalvonnassa ja tilapalveluissa.

Suurimmilla suomalaisilla kaupungeilla on omat siniviherkertoimensa. Ne ovat ytimeltään yhteneväiset, mutta yksityiskohdissa on hieman eroja. Helsingissä ja Vantaalla kertoimia on käytetty pisimpään – maailmalla erilaisia kertoimia on käytetty etenkin Berliinissä, Malmössä ja Seattlessa.

Haasteena hulevedet, ilmastonmuutos ja kaupunkitilan laatu

Hulevesien hallinta on vaikeutunut isoissa kaupungeissa. Ensinnäkin suuret kaupungit kasvavat pääosin sisäänpäin täydennysrakentamisena. Kaupunkirakenteen energiatehokkuuden kannalta tämä on myönteistä. Hulevesien pintavaluntaa se kuitenkin lisää, kun läpäisemättömän pinnan määrä kasvaa eikä vesi imeydy, haihdu eikä viivy samoin kuin vähemmän rakennetuilla alueilla.

Ilmastonmuutos muuttaa sadantaa ja lisää sään ääri-ilmiöitä: voimakkaat rankkasateiden piikit yleistyvät ja sade tulee yhä enemmän vetenä myös talvisin. Varsinkin rankkasateilla saattaa hulevesiviemäristön mitoitus ylittyä ja syntyä hulevesitulvia, jotka aiheuttavat pahimmillaan vaurioita myös rakenteille ja ihmisille. Tämän vuoksi keinot kaupunkien lähivihreän ja läpäisevien pintojen lisäämiseksi ovat tarpeen. Siniviherkerroin on tonttitason työkalu asian edistämiseksi.

Hulevesien viivyttämisen lisäksi kaupunkivihreä edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista myös tasaamalla pienilmastoja eli lämpöä, tuulta ja kosteutta sekä tukemalla kasvillisuuden monimuotoisuutta. Etenkin isot puut sitovat myös hiiltä.

Tuiki tärkeää on kuitenkin myös vehreän ja laadukkaan, viihtyisän ja kauniin kaupungin kehittäminen niin tonteilla kuin yleisillä alueillakin. Yhtenä siniviherkertoimen jatkokehitysaiheena tullaan Canemure-hankkeessa kokeilemaan myös Tukholmassa kehitettyä alueellisen kertoimen mallia yleisille alueille.

    Teksti: Projektipäällikkö Kristina Karppi, Turun kaupungin Canemure- osahanke, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, Turun kaupunki

    Artikkeli on julkaistu Hiilineutraali Suomi -lehdessä syyskuussa 2020

    Lisätietoa


    • Tulosta sivu