Puun käytön ilmastovaikutukset

Laskuri puun käytön ilmastovaikutusten arviointiin 

Laskurilla voit havainnollistaa, miten metsän hiilivarasto kehittyy yli ajan ja millaisia ilmastovaikutuksia siihen liittyy.

Metsien hiilinielut ja hiilivarasto

Metsien hiilinielut vähentävät ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Metsät toimivat hiilinieluina, mikäli metsiin sitoutuu enemmän hiiltä tai muita kasvihuonekaasuja kuin sieltä vapautuu. Tällöin metsien hiilivarasto kasvaa. Puuston kasvu ja karikesyöte maaperään ovat metsien hiilivarastoa lisääviä tekijöitä. Hakkuut ja puunkorjuu sekä puuston lahoaminen ja maahengitys ovat puolestaan metsien hiilivarastoa pienentäviä tekijöitä. Metsissä tapahtuu aina kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia, minkä seurauksena metsät ovat joko nettonieluja tai nettolähteitä.

Hiilivaraston muutosta mitataan hiilitaseella

Jos hiilivarasto pienenee, kuten esimerkiksi metsäkadon yhteydessä, toimii maa-alue päästöjen lähteenä. Jos hiilivarasto kasvaa, kuten esimerkiksi Suomen talousmetsissä, toimii maa-alue hiilinieluna. Päästöjen ja nielujen yhteenlaskettua summaa voidaan kuvata nettopäästöllä. Osa metsien hiilitaseeseen laskettavasta hiilestä säilyy vuosikymmeniä pitkäikäisissä puutuotteissa, jolloin puutuotteet toimivat myös hiilivarastona. Puutuotteiden hiilivaraston kasvu raportoidaan nieluihin rinnastettavina kasvihuonekaasujen poistumina, koska raportoinnissa lasketaan biomassan hiilidioksiditaseiden osalta varaston muutoksia.

Erilaisia näkökulmia metsien ja puun käytön ilmastovaikutuksiin

Metsiin ja puun käyttöön liittyviä päästöjä ja poistumia ja niistä aiheutuvia ilmastovaikutuksia voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista, joilla voidaan vastata erilaisiin kysymyksiin. Näkökulma vaikuttaa siihen, mitkä tekijät huomioidaan ja miten ne määritellään johdonmukaisesti.

Esimerkiksi ympäristön absoluuttista tilaa kuvaava tarkastelu on erilainen kuin ilmastonmuutoksen hillintäpyrkimyksiä kuvaava tarkastelu. Ympäristön tilan kuvaukseen liittyvät absoluuttiset päästöt ja poistumat, kun taas vertailutilanteeseen suhteutetut päästöt ja poistumat liittyvät toimintojen ilmastovaikutusten arviointiin.

Vertailutilanteella tarkoitetaan skenaariota, jossa tarkasteltavaa toimintoa, esimerkiksi puun korjuuta, ei olisi. Tällöin toiminnon tilalla olisi mahdollisesti käytetty sille vaihtoehtoista tuotetta tai palvelua, joka tarkasteltavalla toiminnolla, esimerkiksi puutuotteilla tai -energialla voidaan korvata. Tällöin puhutaan substituutiosta ja sen seurauksena vältetyistä päästöistä.

Päästöt ja poistumat muuttavat maapallon säteilytasapainoa (säteilypakote) ja siten joko lämmittävät tai viilentävät ilmastoa. Metsien ja puunkäytön päästöihin ja poistumiin liittyvä dynamiikka vaikuttaa niiden ilmastovaikutuksiin.

Laatinut: ryhmäpäällikkö Sampo Soimakallio ja tutkija Anna Lipsanen, Suomen ympäristökeskus (Syke)

Sivuston sisältö on tuotettu Canemure-hankkeen lisäksi Maj Ja Tor Nesslingin säätiön tuella.

Lisää aiheesta

Julkaistu 27.5.2021 klo 12.51, päivitetty 30.4.2024 klo 15.04

  • Tulosta sivu