Åbo stärker stadens kolsänkor och främjar gröneffektiviteten på gårdarna

Nyhet 03-08-2022 kl. 11.42

I sitt Canemure-delprojekt satsar Åbo stad på att mildra klimatförändringen genom stadsplanering.

Åbo har starkt tagit till sig främjandet av gröneffektivitet som en del av sin stadsplanering och byggnadstillsyn. Med gröneffektivitet avses mängden växtlighet i förhållande till bebyggd yta.

Dessutom har staden uppdaterat grönblåkoefficientverktyget och stött dess ibruktagande i stadsplaneringen. Koefficienten mäter hur mycket och hurdan växtlighet som finns på gårdarna samt hur mycket växtligheten, ytorna och eventuella dagvattenkonstruktioner uppehåller dagvattnet. Tack vare arbetet kommer det att i fortsättningen finnas mer hållbara och grönare gårdar i Åbo i framtiden.

I Åbo görs också insatser för att stärka kolsänkorna. I arbetet kartläggs kolsänkorna och -lagren i stadsområdet. Insatser görs för att bevara det befintliga trädbeståndet och områden som lämpar sig för beskogning kartläggs och nya träd planteras.

Se den nya videon för Åbos Canemure-delprojekt (YouTube) (på Finska)

Mer om temat

Mer information

  • projektledare Kristina Karppi, Åbo stad, förnamn.efternamn@turku.fi

  • Skriv ut sidan