I Lahtis minskar även små renoveringar utsläppen och förbättrar energieffektiviteten

Nyhet 04-08-2022 kl. 10.05
Lehtioja servicecenter © Lahden Talot Oy.

Under det senaste året har renoveringar genomförts i Lahtis för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Projektet där sju bostäder renoveras drivs av Lahtis stad och Lahden Talot Oy.

I början av projektet valdes sju lokaler där renoveringar skulle påbörjas och där man redan hade följt upp energiförbrukningen. Så kan de vidtagna åtgärdernas effekt på utsläppen, energiförbrukningen och kostnaderna beräknas efter det att reparationerna slutförts.

Renoveringsdata samlas in i ungefär ett år, varefter materialet sammanställs för Lahden Talot och för utdelning till andra fastighetsägare. ”Under hösten 2021 genomförde vi sex renoveringar, och vi har börjat förbereda materialet för distribution”, säger projektledare Pauli Piekkari från Lahtis stad. ”Materialet som produceras ska vara i en lättfattlig form, såsom korta informationsvideor.”

På basis av det distribuerade materialet kan Lahden Talot och andra fastighetsägare utnyttja resultaten i sina egna renoveringar, vilket hjälper till att sprida de positiva effekterna.

Nya och annorlunda åtgärder testas i renoveringarna

Tack vare specifika enskilda åtgärder är det möjligt att mäta den verkliga effekten av dessa åtgärder. ”Det är lätt att göra beräkningar för större renoveringar, men det är oftast svårt att mäta effekten av enskilda åtgärder efteråt”, säger Piekkari.

Tre renoveringar fokuserar på värmekontroll, en på luftvärmevattenpumpen, en på vattenbesparing, en på utbyte av luftkonditioneringens fläktar och en på värmeåtervinning av avloppsvatten.

”Vi får testa intressanta och mindre använda åtgärder i projektet”, kommenterar Piekkari. Avloppsvattenåtervinning används till exempel ännu inte i stor utsträckning i bostadshus. På andra platser, till exempel i simhallar, utnyttjas värmeförlusten från avloppsvatten redan.

Genom värmeåtervinning av avloppsvatten minskas värmeförlust

Renoveringen som möjliggör återvinning av avloppsvärme genomfördes för ungefär ett år sedan och var finansiellt den största av renoveringarna. Renoveringen har emellertid betydande fördelar, eftersom värmeförlusten för avloppsvatten vanligtvis är hög, särskilt i flervåningshus.

Renoveringen genomfördes i ett servicehus bestående av 190 servicebostäder. Servicehuset valdes eftersom förbrukningen av hushållsvatten i en sådan fastighet är hög, och då betonas också avloppsvattnets värmeförlust.

Värmeåtervinningssystemet för avloppsvatten byggdes som en del av fastighetens jordvärmesystem, vilket innebär att det befintliga systemet kan pumpa värme från avloppsvatten när värmeväxlaren är en del av systemet.

Efter renoveringen är temperaturen i jordvärmens värmekrets högre och jordvärmepumparna arbetar därför med bättre verkningsgrad, förbrukar mindre el och producerar därmed också mindre utsläpp. Om värmeåtervinningssystemet för avloppsvatten inkluderades redan i jordvärmesystemets planeringsskede kunde man montera färre värmebrunnar, vilket skulle påverka brunnarnas utrymmesbehov och kostnaderna under byggskedet.

Systemet är dimensionerat så att minst hälften av avloppsvattnets värmeförlust återvinns. Den insamlade värmeenergin beräknas vara 90 megawattimmar och koldioxidutsläppen beräknas minska med 11,2 ton per år.

”Canemure-projektet stöder Lahden Talots långsiktiga miljöarbete för att minska koldioxidutsläppen. Projektet gjorde det möjligt för oss att testa olika lösningar som stöder energibesparing. Förhoppningsvis kommer projektet och dess resultat också att hjälpa andra platser/kommuner där åtgärder för att minska koldioxidutsläppen planeras”, kommenterar miljöchef Elina Rantanen från Lahden Talot.

Mer om temat

Mer information

  • miljösamordnare Jenni Rahkonen, Lahtis stad, fornamn.efternamn@lahti.fi, tfn +358 44 4826646
  • miljöchef Elina Rantanen, Lahden Talot, förnamn.efternamn@lahdentalot.fi, tfn 03 851 570

  • Skriv ut sidan