Kommunernas klimatutsläpp ökade med en knapp procent år 2018

Nyhet 17-06-2020 kl. 8.34
Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2018. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Enligt Finlands miljöcentrals (SYKE) aktuella beräkningar har kommunernas klimatutsläpp ökat med 0,6 procent år 2018 jämfört med föregående år. Trafikens, jordbrukets och fjärrvärmens utsläpp höll sig i genomsnitt på samma nivå som 2017, men elektricitetens utsläpp var en aning större eftersom elproduktionens utsläpp i Finland ökade. Det finns emellertid stora skillnader mellan kommunerna för hur utsläppen fördelar sig mellan olika sektorer och hur de utvecklas.

På längre sikt har klimatutsläppen minskat i nästan alla kommuner i Finland. Under granskningsperioden 2005–2018 har den genomsnittliga ändringen varit -15 procent. Kommuners utsläpp har minskat på ett betydande sätt eftersom oljeuppvärmning har ersatts med andra uppvärmningssätt, andelen naturgas och olja har minskat i produktionen av fjärrvärme och mer vindkraftverk har byggts. Också elektricitetens utsläpp har minskat under denna granskningsperiod som följd av renare elproduktionsmetoder.

SYKE har beräknat mängden och utvecklingen av klimatutsläpp för alla kommuner i Finland med en enhetlig beräkningsmetod. Resultaten för Alas-beräkningsmodellen (ALas 1.0) som publicerades i februari har nu uppdaterats för åren 2005–2018.

År 2018 orsakades de flesta utsläppen av vägtrafik (25 %), jordbruk (17 %), fjärrvärme (16 %) och elförbrukning (uppvärmnings- och konsumtionsel sammanlagt 15 %). Elektricitetens utsläpp var högre än föregående årets på grund av industrins ökade elbehov, uppvärmningsbehovet som under vintern 2018 var större än föregående årets och det knappa utbudet vattenkraft.

Kommunernas sammanlagda utsläppsfördelning år 2018

Kommunernas sammanlagda utsläppsfördelning år 2018. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Hinku-beräkningen stöder kommunernas klimatarbete

I standardberäkningen som är avsedd för uppföljning av kommunernas mål tillämpas Hinku-beräkningsreglerna. I Hinku-beräkningen har man strävat efter att ta bort sådana faktorer som kommunen inte kan påverka. Följaktligen blir största delen av industrin och genomfartstrafiken utanför beräkningarna. Elförbrukningens utsläpp beräknas enligt utsläppen för den genomsnittliga elektriciteten som produceras i Finland. Vindkraftsproduktionen som sker på kommunernas område beaktas separat genom att beräkna en utsläppskompensation för kommunen för sin vindkraftsproduktion.

Vid sidan om Hinku-beräkningarna kan Alas-modellens resultat också betraktas utan Hinku-begränsningarna, utan vindkraftskompensation samt separat i utsläppshandel- och ansvarsfördelningssektorerna. Kommunernas utsläppsberäkningar innehåller inte industrins processutsläpp som ingår i Finlands växthusinventarium eller markanvändningssektorn (LULUCF).

”Med Hinku-beräkningarna eftersträvar vi rättvisa, motivering och jämförbarhet, men resultaten kan också granskas så att utsläppshandelindustrins utsläpp av förbränningsursprung och genomfartstrafiken räknas med. Å andra sidan kan utsläppsutvecklingen till exempel i kommuner med mycket vindkraft eller jordbruk uppföljas helt utan vindkraftskompensation eller jordbrukets utsläpp. Då är det lättare se hur andra faktorer påverkas utsläppen”, säger ansvarig specialist för kommunernas utsläppsberäkning, sakkunnig Johannes Lounasheimo från SYKE.

Landskapens växthusutsläppen per invånare år 2018

Landskapens växthusutsläppen per invånare år 2018. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Alltmer exakt bedömning av utsläppskällor

SYKEs utsläppsberäkningssystem ALas täcker alla Finlands kommuner och 80 utsläppssektorer. Alla kommuners och sektorers utsläpp och energiförbrukning kalkyleras årligen. Beräkningsmodellen uppdateras vid behov till exempel när nytt informationsmaterial kommer till hands.

De mest betydande uppdateringar i ALas 1.1 som nu har publicerats och som påverkat resultaten gjordes inom utsläppsberäkningarna för industrin, sjötrafiken och jordbruket. Jordbrukets utsläpp kalkylerades på nytt för hela granskningsperioden 2005–2018, och sektorfördelningen specificerades.

Diverse former av industrins utdata samt fördelningen i uppvärmning av industrifastigheter och andra industriutsläpp specificerades. I beräkningarna för sjötrafiken specificerades hur utsläppen för fritidsbåtar, färjor och lastbåtar riktas till enskilda kommuner.

Beräkningsgrunderna för alla sektorer har förklarats detaljerat i den nya rapporten Suomen kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta – ALas-mallin menetelmäkuvaus ja laskentojen tuloksia 2005–2018 (länk).

”Det är viktigt att alla kommuner har nu utsläppsberäkningar som gjorts med gemensamma grunder och att deras utveckling kan uppföljas årligen när Finland eftersträvar koldioxidneutralitet år 2035. Ett dokumenterat beräkningssystem stöder också planeringen och verkställandet av utsläppsminskningsåtgärder i kommunerna. Det finns behov av aktiva klimatåtgärder i kommunerna eftersom kommunernas helhetsutsläpp inte har minskat mycket under de senaste fem åren”, säger professor Jyri Seppälä från SYKE.

Kommunernas utsläppsberäkning har fått finansiering från Miljöministeriet (ALas-projekt), Kommunförbundet samt från EU:s Life IP Canemure-projekt, som har delvis finansierats på nationell nivå av bland annat Sitra. Resultaten för år 2019 och preliminära uppgifter för år 2020 publiceras på våren 2021.

Alla resultaten finns öppet tillgängliga för alla:

Bilder

Mer information

  • Sakkunnig Johannes Lounasheimo, Finlands Miljöcentral, tfn 029 525 1963, fornam.efternamn@ymparisto.fi
  • Forskare Santtu Karhinen (Vägtrafik m.m.), Finlands Miljöcentral, tfn 029 525 1889, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Specialforskare Juha Grönroos (Jordbruk), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1128, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Forskare Hannu Savolainen (Spår- och sjötrafik), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1839, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Expert Tommi Forsberg (F-gaser), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1116, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
  • Hinku-nätverkets nationella ledare, professor Jyri Seppälä, Finlands Miljöcentral, tfn 029 525 1629, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

 


  • Skriv ut sidan