Borgå i förtruppen för energirevolutionen – Keskuskoulu värms upp effektivt med spillvärme

Nyhet 04-08-2022 kl. 10.46
Keskuskoulu i Borgå © Borgå stad

Borgå stad genomförde ett innovativt energibesparingsprojekt vid Keskuskoulu (Centralskola) i Borgå som en del av Canemure-delprojektet. I september 2021 infördes ett så kallat dubbelriktat fjärrvärmesystem på skolan med 450 elever. Byggnadens uppvärmning utnyttjar spillvärme som genereras på annat håll i fjärrvärmenätet.

Spillvärme utnyttjas vid uppvärmning

Fjärrvärmelösning med tre rör© Iotoi Oy

I praktiken genomförs processen med en ny patenterad fjärrvärmelösning med tre rör, som möjliggör användningen av fjärrvärmens returvärme med låg temperatur i uppvärmningen av byggnaden. Detta gör det också möjligt att utnyttja spillvärme.

”Monteringsarbetet är i stort sett färdigt och automatiseringen har testats i praktiken. Resultaten från uppvärmningssäsongen på hösten 2021 ser lovande ut”, säger projektledare Matti Lehtovaara från Borgå stad. Enligt observationer minskade förbrukningen av el och fjärrvärme i Keskuskoulu med omkring 40 procent under september–december 2021.

Vanligtvis matar fjärrvärmeföretaget 80–120-gradigt vatten till fjärrvärmenätet som sedan återvänder när det har cirkulerat och värmt upp fastigheterna.

"Vi använder fjärrvärmens svalare, 40–50-gradiga returvatten för att värma skolan. I praktiken kommer spillvärmen från ett industriområde några kilometer från skolan där det produceras i en process. Denna värme återförs till fjärrvärmenätet och utnyttjas i uppvärmningen av skolan. Redan på hösten 2021 använde vi till cirka 90 procent fjärrvärmens returvatten, och dessutom lite fjärrvärme med högre temperatur”, säger Lehtovaara. ”I framtiden kommer det att vara möjligt att öka andelen spillvärme i uppvärmningen.”

Smart automationssystem styr uppvärmningen och ventilationen

Keskuskoulu i Borgå har också infört en ny typ av smart automation inom ventilationskontroll.

Sensorer som är placerade i skolans utrymmen mäter utomhus- och inomhustemperaturen, luftens koldioxidhalt och den värme som produceras av människor och justerar uppvärmnings- och ventilationsintensiteten i enlighet med detta, så att förhållandena i skolan hålls konstanta. Automatiseringen minskar värme- och elförbrukningen när ventilationen fungerar med önskad effekt.

”Vi har ett serviceavtal med Borgå Energi som omfattar både gjorda investeringar och underhåll och service under avtalstiden”, säger Lehtovaara. ”Avsikten är att använda det här konceptet under hela avtalsperioden, dvs i tio år.”

Energisystemet gynnar både användarna och tjänsteleverantören

Systemet garanterar elever och lärare en jämnare temperatur. ”Projektet fokuserar på användarna. Under uppvärmningssäsongen siktar vi på en temperatur på 21 grader, som tidigare”, säger Lehtovaara.

Energibolaget drar också nytta av detta eftersom produktionen blir effektivare då vattnet som återvänder till produktionsanläggningen är svalare. Projektet ger för sin del också företaget större handlingsutrymme, eftersom det nya systemet inte kommer att kräva så mycket reservkraft, till exempel vid sträng kyla. Om konceptet utvidgas till andra skolor än Keskuskoulu, kommer energiproduktionens förutsägbarhet att förbättras ytterligare. "Vi har redan preliminärt identifierat andra lämpliga lokaler", säger Lehtovaara.

”Att uppmärksamma både värmeproducenten och värmekonsumenten är centralt för denna lösning”, säger Johnny Holmström, VD för projektets entreprenör, IOTOI OY. ”När båda parter gynnas kan vi arbeta tillsammans för att skapa en mer hållbar stad och ett hållbart energisystem.”

Centralskolans värmefördelningsrum © Iotoi Oy

Energiförbrukningen och energiproduktionen synlig för invånarna

Canemure-delprojektet i Borgå syftar också till att delaktiggöra invånarna och synliggöra energiförbrukningen.

”Vårt mål är att få in energianvändningen och energiproduktionen av stadens viktigaste fastigheter i fastighetssystemet för att kunna visualisera dem, till exempel på stadens webbplats. Så kan till exempel skolorna introducera en skärm där man kan följa med den egna skolans energiförbrukning och solpanelernas produktivitet”, påminner Lehtovaara.

Mer om temat

Mer information

  • projektledare Matti Lehtovaara, Borgå stad, fornamn.efternamn@porvoo.fi, tfn 040 676 1377

  • Skriv ut sidan