Koldioxidsnålt byggande ett gemensamt mål för infrastrukturbranschen

Nyhet 09-12-2022 kl. 8.59
CO2data-kuva

Den idag publicerade InfraCO2-utsläppsdatabasen kompletterar kunskapsunderlaget för koldioxidsnålt byggande. Dessutom förenhetligar den beräkningen av växthusgasutsläppen inom hela infrastrukturbranschen, från planering till byggande. Uppbyggnaden av databasen och de praktiska pilotprojekten har också genomförts i nära samarbete med aktörer inom infrastrukturbranschen. Arbetet för en mer koldioxidsnål framtid görs på många fronter.

Över hundra yrkespersoner inom infrastrukturbranschen har bidragit till den första versionen av utsläppsdatabasen. "Aktörerna inom infrastrukturbranschen har deltagit aktivt och med ett öppet sinne i arbetet. Det har funnits ett klart behov av att utveckla en enhetlig och jämförbar utsläppsberäkning", säger specialsakkunnig Janne Pesu vid Finlands miljöcentral. Finlands miljöcentral har genomfört infrastrukturbyggandets utsläppsdatabas på uppdrag av Trafikledsverket.

Behoven inom kommunernas infrastrukturbyggande har också beaktats under hela utvecklingsarbetet, och Helsingfors stad har deltagit aktivt i projektets styrgruppsarbete och i pilotprojektet med databasen.

Projektets klimatkonsekvenser bedöms i planeringsskedet med en enhetlig metod

Utsläppsberäkning införs i projektplaneringen och i olika planeringsskeden bland annat med hjälp av miljökriterier för planeringsupphandlingar. Att koppla utsläppsdata till alla planeringsskeden och en enhetlig helhetsbild av projektets klimatkonsekvenser är till hjälp vid styrningen av planeringen och vid beslutsfattandet.

"Planen ger oss uppgifter om mängden produkter, utifrån vilka investeringens utsläpp beräknas. Dessutom vill vi bedöma utsläppseffekterna under trafikledens hela livscykel, och vi har utvecklat en bedömningsmetod för detta", berättar miljöexpert Karoliina Saarniaho vid Trafikledsverket.

"Bedömningsmetoden beskriver till exempel vilka delar av livscykeln som ska ingå i beräkningen, vilka informationskällor som kan användas, hur transportsträckorna fastställs och hur alla dessa antaganden ska framföras. På så sätt blir beräkningen enhetlig och jämförbar." Målet är att den metod som utarbetas ska betjäna bedömningen av klimatkonsekvenserna av infrastrukturbyggandet inom hela den offentliga sektorn i stor utsträckning.

Trafikledsverket har redan i år pilottestat en utsläppsdatabas och en metod för att bedöma koldioxidsnålhet i infrastrukturbyggande. Utifrån pilotprojekten har man producerat enhetliga och jämförbara beräkningar av koldioxidavtrycket. "Som pilotprojekt har vi bland annat haft rv 5 Hurus-Hietanen och banprojektet Luumäki-Imatra. De utvalda objekten har mångsidiga åtgärder som är typiska för trafikledsprojekt, och de projekt som pilottestas befinner sig i olika skeden av planeringens livscykel", berättar Hanna Sandell, sakkunnig inom trafikekonomi.

Med hjälp av pilotprojekten görs utsläppsberäkningen till en del av planeringsprocessen: "Beräkningen av utsläppen från byggandet gör det möjligt att utnyttja informationen i projektbedömningen och i den lönsamhetskalkyl som görs som en del av projektbedömningarna. I fortsättningen kan vi i projektbedömningarna beakta både förändringar i trafikutsläppen och utsläpp från byggande", beskriver Sandell.

Mer information

Databas: CO2data.fi

  • Utveckling av utsläppsberäkningen för infrastrukturbyggande: Miljöexpert Karoliina Saarniaho, tfn 029 534 3294
  • Pilotprojekt och utveckling av projektbedömningen: sakkunnig, trafikekonomi Hanna Sandell, tfn 050 470 6382
  • InfraCO2 utsläppsdatabas: Specialsakkunnig Janne Pesu, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1405, janne.pesu@syke.fi

Läs meddelandet: Hantera koldioxidavtrycket från infrastrukturbyggande genom att utnyttja information (Trafikledsverket 9.12.2022)


  • Skriv ut sidan