Kommunernas klimatutsläpp minskade med 8,7 procent år 2020

Nyhet 05-05-2022 kl. 8.46
Växthusutsläppen från Finlands kommuner sektorsvis åren 2005–2020. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Enligt Finlands miljöcentral SYKEs beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 8,7 procent år 2020 jämfört med det föregående året.

Den största minskningen skedde i elförbrukningens utsläpp (-35 procent). Utsläppen från elförbrukningen minskade på grund av övergången från fossila bränslen till vindkraft och den minskade elförbrukningen till följd av det varma året.

Utsläppen minskade även inom andra sektorer i kommunerna. Fjärrvärme producerades i allt högre grad med biomassa och oljeuppvärmning byttes mot alternativa uppvärmningsmetoder. Vid granskning av fjärrvärmens utsläppsminskningar ska man dock beakta att beräkningarna inte innefattar de effekter som skörd av biomassa har på växthusgasbalanserna inom markanvändningssektorn. Även utsläppen från vägtrafiken minskade i nästan alla kommuner.

”De slutliga resultaten bekräftar uppfattningen om att utsläppstrenden var positiv under 2020. Utöver de mer precisa preliminära uppgifterna har utsläppsresultaten ändrats i och med att beräkningsprinciperna finjusterats på ett sätt som gör den regionala beräkningen mer enhetlig med den nationella inventeringen av växthusgaser”, säger beräkningsansvarige specialforskare Santtu Karhinen från SYKE.

I den nya beräkningsmetoden ingår utsläpp från separat uppvärmning av industribyggnader i industriutsläppen, medan de tidigare rapporterades i resultaten efter uppvärmningsmetod. Förändringen kan påverka utsläppen enligt Hinku-beräkningsreglerna eftersom utsläpp från den industri som omfattas av utsläppshandeln inte ingår i beräkningen.

En positiv utsläppstrend kan också observeras över en längre tidsperiod. Utsläppen har minskat i nästan alla kommuner i Finland åren 2005–2020. Den genomsnittliga förändringen har varit -24,7 procent.

År 2020 orsakades de flesta utsläppen av vägtrafik (27 procent), jordbruk (21 procent), fjärrvärme (14 procent) och elförbrukning (uppvärmnings- och konsumtionsel sammanlagt 11 procent).

Kommunernas sammanlagda utsläppsfördelning år 2020. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Stora skillnader mellan landskap i invånarspecifika utsläpp

De invånarspecifika utsläppen minskade i alla landskap jämfört med året innan. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna och landskapen i hur utsläppen fördelar sig mellan olika sektorer och hur de utvecklas. De invånarspecifika utsläppen är lägst i de södra landskapen. Situationen var samma förra året.

Skillnaderna mellan landskapen förklaras av skillnader i näringsstrukturer, geografiska egenskaper, väderförhållanden och bränsleanvändningen vid fjärrvärme.

Landskapens växthusutsläppen per invånare år 2020. Utsläppen har beräknats enligt Hinku-beräkningsreglerna. © SYKE

Utsläppsberäkningen utvecklas ständigt

SYKEs utsläppsberäkningssystem ALas täcker alla kommuner i Finland och 80 utsläppssektorer. Alla kommuners och sektorers utsläpp och energiförbrukning kalkyleras årligen. Beräkningsmodellen uppdateras vid behov till exempel när nytt informationsmaterial kommer till hands.

Med hjälp av beräkningen av preliminära uppgifter om växthusutsläpp (ALasPre) som publicerades i augusti 2021 kunde man erbjuda mer aktuell information om utsläppstrenden. Vid beräkningen av preliminära uppgifter används inte allt det material som används i den slutliga beräkningen, och på grund av detta avviker de resultat som nu publicerats delvis från de preliminära uppgifterna.

”Jämförelsen mellan preliminära uppgifter och de slutliga resultaten för 2020 visar att utsläppen från bland annat trafik, jordbruk och avfallshantering ligger mycket nära varandra. Däremot behöver noggrannheten i den preliminära beräkningen fortfarande förbättras, särskilt när det gäller användningen av fjärrvärme och el”, säger beräkningsansvarige specialforskare Santtu Karhinen från SYKE.

Kommunernas utsläppsberäkning har fått finansiering från EU:s Life IP Canemure-projekt.

Läs mera: Utsläppsberäkningstjänsterna utvecklas (nyhet 4.5.2022)

Utsläppsberäkningens material finns öppet tillgängliga för alla:

Bilder

Mer information

  • specialforskare Santtu Karhinen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1889, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialsakkunnig Johannes Lounasheimo, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1008, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Juha Grönroos (jordbruk), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1128, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Sampo Pihlainen (spår- och sjötrafik), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 2225, fornamn.efternamn@syke.fi
  • planerare Tommi Forsberg (F-gaser), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1116, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Jouko Petäjä (avstjälpningsplatser), Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1508, fornamn.efternamn@syke.fi
  • specialforskare Eija Ferreira (oljevärme och annan separat uppvärmning), Finlands miljöcentral, tfn 0295 252 227, fornamn.efternamn@syke.fi
  • Hinku-nätverkets nationella ledare, professor Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1629, fornamn.efternamn@syke.fi

  • Skriv ut sidan