Malax kommun går med i nätverket för pionjärer inom klimatarbete – över 90 kommuner är redan med i Hinku-nätverket

Nyhet 05-10-2023 kl. 16.38

Malax kommuns pressmeddelande 5.10.2023

Malax kommun är den första kommunen i Österbotten som går med.

Kommunfullmäktige i Malax beslöt 25.9.2023 att gå med i nätverket Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku). Som ett resultat av detta förbinder sig Malax kommun att minska sina utsläpp av växthusgaser med 80 procent fram till 2030 jämfört med nivån 2007.

Malax kommun har sedan 2021, då vi antog en strategi för hållbar utveckling, arbetat strategiskt med att minska utsläppen av växthusgaser. Strategin är tvärsektoriell och tar fasta på mål, åtgärder och verktyg för att främja social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I strategin finns tre huvudmål: att minska växthusgasutsläppen med 10 procent från 2021 till 2025, att bygga i trä som ett strategiskt val samt att vara klimatneutrala 2030.

- Vi har aktivt jobbat med klimatfrågorna och upplever att vi har alla sektorer i kommunen med oss. Våra viktigaste åtgärder hittills rör minskad energianvändning i fastigheter, nya processer som på ett konkret sätt implementerar hållbarhetsaspekter i fastighetsplanerings- och byggprocesser, att medvetet välja att bygga i trä samt satsningar på att lära ut och främja hållbara val genom information i daghem, skolor, på webbplats och sociala medier, säger kommundirektör Jenny Malmsten.

Enligt Finlands miljöcentral (Syke) finns de högsta utsläppen av växthusgaser i kommunen år 2021 inom jordbruket och trafiken. För att kunna minska utsläppen behövs samarbete och dialog med både invånare och näringsliv.

- Vi vill främja och inspirera till hållbara val och hitta ett nära samarbete med företag, invånare och tredje sektorn. Utsläppsminskningar påverkar invånarnas välbefinnande och skapar nya affärsmöjligheter för företagen. Vi vill fortsätta utveckla kommunen mot klimatneutralitet och en hållbar framtid tillsammans med Malaxborna, säger Malmsten.

Nätverk bidrar med ömsesidigt stöd och god praxis

Hinku-nätverket drivs av Finlands miljöcentral. Enligt en utredning som Finlands miljöcentral låtit genomföra har utsläppen i Hinku-kommunerna minskat med i genomsnitt 26 procent sedan 2007. I de kommuner som hör till Hinku-nätverket är klimatutsläppen i medeltal 3,1 procent lägre än vad de skulle vara utan medlemskap. Merparten av Hinku-kommunerna upplever att deras nätverksmedlemskap har effektiverat deras klimatarbete.

Vad är Hinku?

Hinku-nätverket är ett 2008 grundat nätverk för pionjärer inom dämpandet av klimatförändringen. Nätverket samlar kommuner som bundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen. Hinku-nätverket delar information om bästa praxis för att dämpa klimatförändringen. Nätverket stöder även kommunernas klimatarbete och skapar efterfrågan för klimatvänliga produkter och tjänster.

Hinku-nätverkets hemsida (hiilineutraalisuomi.fi)

Mer information

Malax kommuns Hinku-kontaktperson: Kommundirektör Jenny Malmsten tfn 050 437 2447, jenny.malmsten@malax.fi

Forskningsingenjör Jyrki Tenhunen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 16 90, jyrki.tenhunen@syke.fi


  • Skriv ut sidan