Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap – Canemure

Hinku ja Canemure_SV_11_2023
Karta över Canemure-projektet. © Syke

Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE) är ett sexårigt (2018-2024) EU:s LIFE-projekt som verkställer den nationella klimatpolitiken. I projektet genomförs särskilt riktlinjerna i energi- och klimatstrategin (EIS) och den klimatpolitiska planen på medellång sikt (KAISU).

Canemure-projektet genomför praktiska klimatåtgärder, främjar det regionala klimatarbetet samt stöder Hinku-nätverket och de praktiska åtgärderna med hjälp av sakkunniga.

Mångsidigt klimatarbete

Projektets mål är att främja smarta och koldioxidsnåla färdsätt, öka produktionen av decentraliserad förnybar energi och förbättra byggnadernas energieffektivitet. Därutöver stödjer projektet processer med vilka det är möjligt att skapa hållbara stadsstrukturer och förutsättningar för produktion och konsumtion med låga koldioxidutsläpp. Till projektet hör även att minska jord- och skogsbrukets utsläpp genom vård av jordmånen särskilt på torvmarker.

Canemure är ett konsortium av 21 partner och 15 samfinansiärer och koordineras av Finlands miljöcentral SYKE. Budgeten för projektet uppgår till 15,3 miljoner euro och största delen av finansieringen kommer från EU-programmet LIFE. 15 olika aktörer koordinerar och genomför 13 delprojekthelheter inom Canemure-projektet för att skapa konkreta resultat.

Information och verktyg från ett sakkunnignätverk

Finlands miljöcentral, Tammerfors universitet, Naturresursinstitutet och Meteorologiska institutet bildar ett sakkunnignätverk i Canemure-projektet, som producerar ny information och utvecklar verktyg för bekämpning av klimatförändringen för olika målgrupper.

Sakkunnignätverket identifierar, analyserar och sprider god praxis för begränsning av klimatförändringen nationellt och internationellt. Dessutom utvärderar sakkunnignätverket åtgärdernas klimatkonsekvenser, rapporterar resultat och stöder regionala samarbetsnätverks och kommuners klimatarbete.

Regionalt samarbete med intressentgrupper

Verksamheten i Canemure-projektet koncentreras till sju regioner: Södra Karelen, Birkaland, Norra Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland.

Områdenas samarbetsgrupper gör upp vägkartor för hur området kan dämpa klimatförändringen. Dessutom är arbetsgrupperna katalysatorer för konkreta verksamheter, de skapar nya FoU-projekt och initiativ samt uppmuntrar lokala företag, kommuner och medborgare till att skapa nya miljövänliga verksamhetssätt som samtidigt ökar det regionala välbefinnandet. Arbetsgrupperna arbetar tillsammans med en anställd koordinator.

Publicerad 27-02-2021 kl. 12.11, uppdaterad 14-11-2023 kl. 9.46

  • Skriv ut sidan