Arbetsgrupper

Utveckling av värdekedjan för växtprotein

Arbetsgruppen utvecklar verksamheten i värdekedjorna för växtprotein tillsammans med aktörerna (livsmedelsindustrin, detaljhandlarna, måltidstjänsterna, restaurangerna och medborgarorganisationerna), vilket slutligen leder till utsläppsminskningar. ​

Åtgärder för att uppnå målet:

  • Samarbetsplattform (Plant Protein Coalition (PPC)) för att utveckla värdekedjorna
  • Forskning i kvaliteten på proteinkällor (kemisk och näringsmässig) i syfte att förnya de livsmedel som företagen tillhandahåller
  • Ökning av anskaffningen och konsumtionen av växtprotein i klimatneutrala kommuner
  • Ökning av konsumenternas medvetenhet och motivation, förändring av de kulturella matvanorna
  • Policyförändringar och deras spridning

Utveckling av värdekedjan för våtmarksodling

Arbetsgruppens mål är att åstadkomma en fungerande värdekedja som producerar torvfria växtunderlag för växthusföretag i stor skala. I arbetet utvecklas produktionen av alternativa råvaror och växtunderlag samt logistiken i huvudsak i Östra Finland. Markägarna får hjälp med återvätningen och våtmarksodlingen och man samlar in erfarenheter av ett nytt växtunderlag från växthusföretagen. Utsläppsminskningar uppnås genom att återväta torvåkrar och överföra dem till produktion av rörflen och bladvass, och även indirekt i och med att behovet av torvproduktion minskar. Politiska åtgärder som främjar våtmarksodlingen förs vidare i samarbete med det arbetspaket som fokuserar på att påskynda klimatpolitiken.

Minskning av utsläppen från den tunga trafiken

Arbetsgruppen som arbetar för att minska växthusgasutsläppen från den tunga trafiken pilottestar eldrivna och gasdrivna lastbilar samt infrastrukturen för laddning och tankning. Samtidigt utvecklas servicekoncepten, intelligent integrering av ekosystemet för utsläppssnål trafik i elnätet samt lokala energiproduktions- och lagringssystem.

Inom ramen för försöket genomförs i samarbete med företagen ett försöksobjekt i Nådendal, där man i praktiken visar hur infrastrukturen och funktionerna för laddning och tankning kan genomföras med en utsläppssnål lastbilspark. Ett försök med eldrivna långtradare i arktiska förhållanden genomförs också i Kemi.

Syftet är att producera forskningsdata och allmän kunskap för att främja ibruktagandet av alternativa drivkrafter i den tunga trafiken och hjälpa bland annat fordonsparkens ägare, tillhandahållare av transporttjänster, befraktare och energibolag att bedöma vilka koldioxidsnåla lösningar som lämpar sig bäst för dem och främjar utsläppssnåla investeringar.

Minskning av utsläppen från tunga transporter och arbetsmaskiner inom skogs- och livsmedelsindustrin

Arbetsgruppens mål är att främja uppnåendet av Finlands utsläppsminskningsmål inom ansvarsfördelningssektorn särskilt i fråga om tunga arbetsmaskiner och transporter inom skogs- och livsmedelsindustrin.

För att uppnå målet pilottestas i arbetspaketet exempelvis transporttjänster som producerats med el- och biogasdrivna lastbilar, demonstreras utsläppssnåla arbetsmaskiner, utvecklas rapportering i realtid av koldioxidavtrycket i virkesanskaffningskedjan, utbildas maskin- och bilförare och testas system som assisterar maskinförare för energieffektivare arbete och drivning samt undersöks metoder för att effektivisera transportlogistiken.

Elektrifiering av små och medelstora industriella processer

Arbetsgruppens mål är att främja ersättningsinvesteringar för medelstora och små företag som inte omfattas av utsläppshandeln för att frigöra sig från olje-, naturgas- och torvberoendet. Huvudvikten ligger på smarta elektrifieringsinvesteringar, där man vid sidan av elektrifieringen granskar hur förbrukningsflexibilitet, lagring och avtalsmässiga metoder kan användas för att förbättra prisstabiliteten för el och investeringens kostnadseffektivitet. Dessutom kartläggs möjligheterna att utnyttja biogas och rena syntetiska bränslen i anslutning till objekt där elektrifiering är en utmaning. Inom ramen för projektet genomförs modellinvesteringar, utarbetas verktyg för små och medelstora företag som stöd för ersättningsinvesteringar samt ordnas utbildningar.

Främjande av användningen av biometan

Arbetsgruppens mål är att stödja utsläppsminskningsmålen genom att främja och möjliggöra användningen av biogas och andra utsläppssnåla gasformiga bränslen i vägtrafik, arbetsmaskiner samt små och medelstora industrier; för objekt där elektrifiering är en utmaning.

Inom ramen för projektet utreds potentialen hos gasformiga bränslen samt bedöms deras optimala användning i olika objekt med tanke på utsläppsminskningarna. För biogasens del bedöms potentialen särskilt genom nya råvaror (bl.a. våtmarksodling och växtprotein samt avfall från skogsindustrin) i samarbete med de övriga arbetspaketen. Dessutom produceras anvisningar och policyrekommendationer i anslutning till bl.a. nödvändiga ändringar i regleringen, i synnerhet för att förbättra investeringsmiljön för små och medelstora företag.

Effektivisering av de klimatpolitiska åtgärderna

Arbetsgruppens mål är att utveckla klimatåtgärderna genom att skissa upp vägar mot en mer ambitiös klimatpolitik samt att identifiera och röja hinder. Arbetsgruppen utarbetar ett scenario för att minska koldioxidutsläppen i Finland och genom gemensam utveckling i expertworkshopar tar man fram åtta klimatpolitiska stigar samt sektorspecifika politiska rekommendationer för att genomföra scenariot, och utsläppseffekterna av dessa bedöms.

Inom ramen för ACE-projektet utarbetas också rapporter om behoven och riktlinjerna för den politiska utvecklingen samt styrmedlens utsläppsminskningseffekter. Man informerar om utvecklingen av styrmedlen vid olika evenemang.

Klimatfinansiering och påskyndande av investeringar

Arbetsgruppens mål är att främja en effektiv allokering av klimatfinansieringen, stödja ansökan om finansiering och påskynda skalningen av klimatinnovationer. I arbetspaketet utarbetas en strategi för tilläggsfinansiering och ett verktyg för bedömning av de finansierade projektens klimatkonsekvenser. Som stöd fungerar ett expertnätverk för klimatfinansiering. Under projektets gång erbjuds aktuell information om klimatfinansieringen och stöds ansökan om finansiering för nya projekt.

I arbetspaketet utarbetas också en modell för skalning av klimatinnovationer. Inom ramen för projektet strävar man efter att finansiera pilotprojekt och hitta finansieringsmöjligheter i större skala för de mest lovande projekten.

 
Publicerad 11-04-2024 kl. 8.58, uppdaterad 11-04-2024 kl. 8.58
  • Skriv ut sidan