Information om projektet

Projektet i ett nötskal

 • Mål: Hjälper Finland att fullgöra ansvarsfördelningssektorns utsläppsminskningsåtagande före 2030 och klimatneutralitetmålet före 2035.Prioriteringar: I synnerhet de s.k. utmanande utsläppsminskningsåtgärderna inom jordbruket, den tunga trafiken samt små och medelstora industrier
 • Varaktighet: 2024–2030 (7 år)
 • Budget: 20 miljoner euro
 • Huvudfinansiär: Europeiska Unionens LIFE-program
 • Konsortium: Ett sektorsövergripande nationellt samarbetsprojekt med över 50 aktörer, där deltagarna är aktörer inom den offentliga förvaltningen, forskningsinstitut, företag och stiftelser

Prioriterade områden för utsläppsminskningsåtgärder

Jordbruket

I Finland uppkommer växthusgasutsläppen från jordbruket inom ansvarsfördelningssektorn främst från produktionsdjurens matsmältning och gödsel samt från jordmånen. Största delen av utsläppen från jordmånen uppkommer inom markanvändningssektorn, vars största utsläppskälla är utdikad torvmark. Som lösning utvecklar ACE värdekedjorna för växtprotein och våtmarksodling samt främjar användningen av biometan.

Tung trafik och arbetsmaskiner

Tunga fordon och arbetsmaskiner drivs fortfarande i stor utsträckning med fossila bränslen. För att minska utsläppen från lastbilar samt jord- och skogsbrukets arbetsmaskiner utvecklas lösningar som det är viktigt att främja i syfte att stävja klimatförändringen. ACE främjar elektrifieringen av tunga transportfordon och arbetsmaskiner samt användningen av biometan och ren syntetisk metan genom demoinvesteringar och utveckling av infrastrukturen för laddning och tankning samt genom pilotprojekt som testar transporter och arbetsmaskiner inom skogs- och livsmedelsindustrin.

Små och medelstora industrier

Utsläpp uppstår vid användning av olja, torv och naturgas bl.a. i värmepannor, ångpannor, ugnar och andra maskiner och anläggningar som kräver höga temperaturer eller stora effekter. I små och medelstora företag används fossila bränslen bl.a. inom livsmedelsindustrin, glasindustrin, metallåtervinning, tvätterier och fjärrvärmenät. Som lösning främjar ACE smarta investeringar i elektrifiering för att ersätta apparater som drivs med fossila bränslen.

Politiska åtgärder och finansiering

Finland uppfyller inte sina klimatförpliktelser enbart med nuvarande politiska åtgärder och finansiering. Därför främjar ACE-projektet effektiviseringen av klimatpolitiska åtgärder och klimatpolitisk finansiering för att fullgöra ansvarsfördelningssektorns utsläppsminskningsåtaganden. Inom ramen för projektet utvärderas befintliga politiska åtgärder samt utarbetas förslag till och verktyg för att utveckla klimatpolitiken och -finansieringen samt förbättra effektiviteten. ACE erbjuder finansieringsinformation och ordnar utbildningar för att främja investeringar som minskar utsläppen.

Klimatåtgärderna påskyndas tillsammans med ministerier, forskningsinstitut, företag och stiftelser

I det sektorsövergripande nationella samarbetsprojektet med över 50 aktörer deltar organisationer inom den offentliga förvaltningen, forskningsinstitut, företag och stiftelser.

Projektet koordineras av Finlands miljöcentral. Finlands miljöcentrals ACE-team består av sakkunniga och forskare som arbetar med stävjande av klimatförändringen, påverkan, kommunikation och projektledning. Finlands miljöcentrals sakkunniga ansvarar för koordineringen av projektet, arbetspaketen i anslutning till små och medelstora industriers utsläpp och politiska åtgärder samt kommunikationen. Kontaktpersoner vid Finlands miljöcentral är projektledare Karoliina Auvinen samt kommunikationsspecialisterna Maija Airos och Hanna Talikka.

Ansvariga för övriga arbetspaket:

 • Naturresursinstitutet (Luke):
  • forskningsprofessor Kristiina Lång: utveckling av värdekedjan för våtmarksodling
  • ledande forskare Anne Pihlanto: utveckling av värdekedjan för växtprotein samt
  • ledande forskare Saija Rasi: främjande av produktion distribution och användning av biogas;
 • Transport- och kommunikationsverket Traficom:
  • ledande expert Aki Tilli: minskning av utsläppen från den tunga trafiken genom utveckling av distributionsinfrastrukturen och serviceekosystemet
 • Östra Finlands universitet:
  • professor i skogsteknologi (i synnerhet digitaliseringen av skogsbrukets operationer och logistik) Kalle Kärhä: minskning av tunga transporter och arbetsmaskiner inom skogs- och livsmedelsindustrin
 • Miljöministeriet:
  • specialsakkunnig Miia Berger: Klimatfinansiering och påskyndande av investeringar

Övriga partner som finansieras och deras representanter:

 • Ahola Transport Oy, projektkoordinator Martin Nybacka;
 • NTM-centralernas klimatnätverk, specialsakkunnig Soili Ingelin;
 • Kajaanin Romu Oy, produktionschef Niko Nyyssönen;
 • Kiteen Mato ja Multa Oy, delägare Aimo Turunen;
 • Linkosuon Leipomo Oy, bageridirektör Jarmo Talasrinne och produktionschef Tony Tolonen;
 • Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT, professor i energieffektivitet Jero Ahola;
 • Metsä Group, utvecklingschef Jouni Karjalainen;
 • Metsäteho Oy, forskningsdirektör Jukka Malinen;
 • Plugit Finland Oy, team leader Joona Töyräs;
 • Pohjaset Oy, utvecklingsdirektör för affärsverksamheten Kari Poikela;
 • Stora Enso, kvalitetschef Niko Hannula;
 • Tiina ja Antti Herlinin säätiö, direktör för miljöprojekt Harri Lammi;
 • Toijala Works Oy, engineering manager Riku Lehtinen;
 • Tuoretie Oy, verkställande direktör Kari Annola;
 • UPM-Kymmene Oyj, forsknings- och utvecklingschef Janne Uuttera;
 • WWF Finland, projektrådgivare Katja Lähdesmäki-Josefsson

Dessutom deltar olika samarbetspartner i projektet. Projektets samarbetspartner (associated partners) får inte EU-finansiering, men spelar en viktig roll i samarbetsnätverket genom att främja utsläppsminskningsåtgärderna.

Samarbetspartner:

 • ABB,
 • Bioenergia ry,
 • Livsmedelsindustriförbundet rf,
 • Elstor Oy,
 • Energiateollisuus ry,
 • Famifarm Oy,
 • Helen Oy,
 • nätverket Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (Hinku-nätverket),
 • Klimatfonden,
 • Koneyrittäjät ry,
 • kommunikationsministeriet,
 • Suomen Leipuriliitto Oy,
 • Maa- ja Kotitalousnaiset ry,
 • jord- och skogsbruksministeriet,
 • Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry,
 • MTK Häme,
 • MTK Varsinais-Suomi,
 • Naantalin Energia Oy,
 • Nolla-E,
 • Phoenix Contact Oy,
 • Ponsse Oyj,
 • Scania Suomi Oy,
 • St1 Nordic Oy,
 • Suomen Romukauppiaiden Liitto ry,
 • Teknologiindustrin rf,
 • Vasa universitet,
 • Valio Oy,
 • Volvo Finland AB,
 • VR Transpoint Oy.
 
Publicerad 10-04-2024 kl. 16.31, uppdaterad 10-04-2024 kl. 16.48
 • Skriv ut sidan