Hinku-kriteerit

Hinku-kunnaksi tai Hinku-maakunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinku-kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Hinku-johtoryhmä on hyväksynyt ne 3.11.2021.

Hinku-kuntien kriteerit

Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Hinku-kunnat kuuluvat Hinku-verkostoon ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa. Uudet Hinku-kunnat sitoutuvat täyttämään Hinku-kriteerit vuoden kuluessa liittymispäivästä.

Tavoite

Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Päästöt lasketaan Hinku-laskentasäännön mukaan (mukaan lukien päästöhyvitykset). Lue lisää käyttöperusteisen päästölaskennan menetelmästä.

Prosessit

 1. Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.

 2. Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.

 3. Kunnanjohtaja tai hänen nimeämänsä muu kunnan työntekijä toimii Hinku-verkoston johtoryhmän jäsenenä.

 4. Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja Syken välillä.

 5. Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä.

 6. Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:

  • Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.

  • Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Suunnitelma sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.

  • Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Tieto tehdyistä toimista toimitetaan myös Sykelle. Valtakunnallisesti kiinnostavat hillintätoimet voidaan viedä myös Kestävyysloikka-verkkopalveluun. Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. Syke voi tarvittaessa täydentää tiedot Kestävyysloikkaan.

  • Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.

  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

Hinku-maakuntien kriteerit 

Hinku-kriteerit täyttävästä maakunnasta saa käyttää nimitystä Hinku-maakunta. Hinku-maakunnat kuuluvat Hinku-verkostoon ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa.

Tavoite

Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Prosessit

 1. ELY-keskus, maakuntaliitto tai maakuntauudistuksen seurauksena syntyvä maakunnallinen uusi toimijataho sitoutuvat yhdessä maakunnan Hinku-kuntien kanssa vähentämään 80 % maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
 2. Sitoutuneiden Hinku-kuntien asukasmäärän tulee kattaa vähintään 80 % maakunnan asukasmäärästä.
 3. Edellä mainitut tahot perustavat maakunnallisen yhteistyöryhmän tai vaihtoehtoisesti liittävät sen jo maakunnassa toimivaan yhteistyöryhmään, jonka tehtävänä on laatia maakunnallinen 80 % päästövähennyspolku yhdessä maakuntien keskeisten toimijoiden kanssa vuoteen 2030. Päästövähennyspolkua päivitetään vuosittain.
 4. Hinku-maakunnaksi ryhtyminen ei edellytä koko maakunnan kaikkien kuntien sitoutumista päästövähennystavoitteisiin, mutta tarvittaessa maakunnan Hinku-kuntien tulee toimia siten, että maakunnallinen päästövähennystavoite saavutetaan.
 5. Hinku-maakunnan nimityksen käyttö edellyttää, että kaikki maakunnan Hinku-kunnat hyväksyvät kohdan 4. sisällön ja tietävät olevansa mukana Hinku-maakunnan päästövähennystavoittelussa.

Hinku-maakunnaksi haluava maakunta toimittaa Suomen ympäristökeskukselle kirjalliset näytöt kriteerien täyttymisestä. Syke tarkistaa, että kriteerit täyttyvät, ja tämän jälkeen maakunta voidaan julistaa Hinku-maakunnaksi.

Julkaistu 5.12.2019 klo 16.14, päivitetty 29.9.2023 klo 11.21
 • Tulosta sivu