Hinku-kriterierna

För att kunna bli Hinku-kommun eller Hinku-landskap förutsätts att Hinku-kriterierna uppfylls. Hinku-kriterierna har gjorts upp av Finlands miljöcentral (Syke) och Hinku-ledningsgrupp har godkänt kriterierna den 3 november 2021.

Kriterier för Hinku-kommunerna

Med Hinku-kriterierna avses de åtgärder för att dämpa klimatförändringen och de linjer som kommunen trovärdigt vidtar för att minska växthusutsläppen från sin verksamhet samt för att påverka aktörerna i sitt område (invånare, företag, jord- och skogsbruksföretagare samt fritidsinvånare) så att man med områdets växthusutsläppsminskningar strävar efter koldioxidneutralitet.

Hinku-kommunerna tillhör Hinku-nätverket och får rätt att använda Hinkus logotyp. De nya Hinku-kommunerna förbinder sig att uppfylla Hinku-kriterierna inom ett år efter anslutningsdagen.

Mål

Kommunen har med beslut av fullmäktige förbundit sig vid att minska växthusutsläppen i hela sitt område med minst 80 procent från nivån 2007 till 2030. Utsläppen beräknas enligt Hinku-beräkningsreglerna (inklusive utsläppskompensationer). Läs mer om förbrukningsbaserad utsläppsberäkningens metoder.

Processer

 1. Kommunen beaktar växthusutsläppsaspekten i alla sina betydande beslut.
 2. Kommunen ansluter sig till avtalet mellan arbets- och näringsministeriet, Energimyndigheten och Kommunförbundet där de förbinder sig vid åtgärderna och målen i kommunsektorns energieffektivitetsavtal. De kommuner som går med i energieffektivitetsavtalet ansluter sig i första hand till åtgärdsprogrammet för bostadsfastigheterna i sitt fastighetsbestånd.
 3. En kommundirektör eller en annan av kommunens arbetstagare som kommundirektören har utsett agerar som medlem i Hinku-nätverkets ledningsgrupp.
 4. Kommunen utser en kontaktperson som förmedlar information mellan kommunen och Syke.
 5. Kommunen grundar en Hinku-arbetsgrupp där de viktigaste förvaltningsområdena finns representerade. Arbetsgruppen strävar aktivt efter att minska växthusutsläppen som beror på de olika förvaltningsområdenas verksamheter. Arbetsgruppen kan till exempel vara den samma som kommunens ledningsgrupp eller arbetsgruppen inom kommunsektorns energieffektivitetsavtal.
 6. Arbetsgruppen och kontaktpersonen ansvarar för följande uppgifter:
 • En plan för investeringar som minskar utsläppen görs årligen upp för kommune. Investeringarna godkänns i budgeten för följande år.
 • En plan för dämpande åtgärder görs årligen upp för kommunen. Planen visar med vilka åtgärder och investeringar som man strävar efter att dämpa växthusutsläppen i hela kommunen. Planen innehåller de planerade investeringarna samt metoder för att aktivera invånare och lokala företag.
 • De viktigaste dämpande åtgärderna som genomförs i kommunens område sammanställs årligen och publiceras på kommunens webbplats. Informationen om de genomförda åtgärderna levereras även till Syke. De nationellt intressanta dämpande åtgärderna kan även tas till webbtjänsten Kestävyysloikka. Till åtgärderna bifogas om möjligt även de uppnådda utsläppsminskningarna. Syke kan vid behov komplettera uppgifterna i Kestävyysloikka.
 • Kommunens personal och kommunfullmäktige informeras årligen om projektets resultat.
 • Områdets invånare, företag samt jord- och skogsbruksföretagare informeras om möjligheterna att dämpa klimatförändringen.

Kriterierna för Hinku-landskapen

Ett landskap som uppfyller Hinku-kriterierna får kalla sig Hinku-landskap. Hinku-landskapen tillhör Hinku-nätverket och får rätt att använda Hinkus logotyp.

Mål

Hinku-landskapen förbinder sig tillsammans med områdets Hinku-kommuner att minska landskapets växthusutsläpp med 80 procent från nivån 2007 fram till 2030.

Processer

 1. NTM-centralen, landskapsförbundet eller den nya landskapsaktören som uppstår i landskapsreformen förbinder sig tillsammans med områdets Hinku-kommuner att minska landskapets växthusutsläpp med 80 procent från nivån 2007 fram till 2030.
 2. De engagerade Hinku-kommunernas invånarantal ska täcka minst 80 procent av landskapets invånarantal.
 3. Ovan nämnda instanser grundar landskapets samarbetsarbetsgrupp eller alternativt ansluter de sig till en samarbetsgrupp som redan finns i landskapet vars uppgift är att tillsammans med landskapens centrala aktörer göra upp landskapets plan för en 80-procentig minskning av utsläppen fram till 2030. Utsläppsminskningsstigen uppdateras årligen.
 4. För att bli ett Hinku-landskap krävs inte att hela landskapets alla kommuner engagerar sig vid utsläppsminskningsmålen, men vid behov ska landskapets Hinku-kommuner arbeta så att man når landskapets utsläppsminskningsmål.
 5. För att kunna använda namnet Hinku-landskap krävs att alla Hinku-kommunerna i landskapet godkänner innehållet i punkt 4 och vet att de deltar i Hinku-landskapets strävan efter att minska utsläppen.

Ett landskap som vill bli Hinku-landskap skickar in skriftliga bevis på att kriterierna uppfylls till Finlands miljöcentral. Syke granskar att kriterierna uppfylls och sedan kan landskapet utlysas till Hinku-landskap.

Publicerad 22-11-2021 kl. 9.18, uppdaterad 03-10-2023 kl. 13.27
 • Skriv ut sidan