Toimintamallit: Kunnan keinoja edistää yritysyhteistyötä

Tälle sivulle on koottu kuntien käytössä olevia alueellisen ilmastoyhteistyön toimintamalleja ja keinoja edistää yritysten ilmastotyötä. Tarkoituksena on helpottaa kuntien ilmastotyötä kokoamalla yritysyhteistyön toimintatavat yhteen paikkaan helposti sovellettaviksi.

Rakenna kuntaasi yhteistyötä tukeva toimintakulttuuri

Toimintamallit on jaoteltu teemoittain kategorioihin. Osa toimintamalleista on jatkuvaa toimintaa, osa yksittäisiä tekoja. Lisäksi yhden toimintamallin sisällä on usein myös soveltamisvaraa. Tästä syystä toimintamalleja käyttöönotettaessa on aina tunnistettava kunnan olemassa olevat resurssit ja pohdittava missä mittakaavassa toimintamallin käyttöönottaminen on mahdollista.

Toimintamallit eivät ole riippuvaisia toisistaan, eivätkä ne edellytä verkoston perustamista. Näin ollen toimintamallien käyttöönottaminen on mahdollista eri kokoisille kunnille pieninkin resurssein.

Vaikuttavuuden ja resurssien arviointi

Ilmastoyhteistyössä on erilaisia tavoitteita ja toimintamallien eri tavoitteiden tunnistamiseksi on tehty vaikuttavuuden arviointi keväällä 2022:

Taulukon viimeiseen sarakkeeseen on kirjattu vaikuttavimmat toimintamallit (arvioinnissa ≥ 3.3 pistettä saaneet) viidestä eri tavoitteesta. Tavoitteet ovat:

A = Päästöjen vähentäminen

B = Alueen vihreän liiketoiminnan edellytysten parantaminen

C = Alueen muut ympäristötavoitteet

D = Kunnan ja yritysten vuorovaikutteisuuden lisääminen

E = Kunnan ilmastoimagon parantaminen

Kunnan keinoja edistää yritysyhteistyötä

Kunnan perustekeminen

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Vaaditut resurssit

Kokonaisarvio ml. taloudelliset ja henkilöstöresurssit

* Vähän
** Kohtalaisesti
*** Paljon

Suuri vaikuttavuus tavoitteeseen
Maankäyttö, kaavoitus, liikenneyhteydet ja energiaratkaisut Kunta luo pohjan mahdollisimman kestävän liiketoiminnan toteuttamiselle

Osana kunnan strategisia ohjelmia. Luodaan kestäviä rakenteita maankäytön ja kaavoituksen keinoin, jotka mahdollistavat kestävän yritystoiminnan toteuttamisen.

  *** B Vihreä liiketoiminta
Liikenneinfrastruktuuri ja joukkoliikenneyhteydet Kunta luo pohjan mahdollisimman kestävän liiketoiminnan toteuttamiselle Liikenneinfrastruktuurissa huomioidaan kestävän liikkumisen periaatteet ja joukkoliikenneyhteyksissä yritysten toimintaedellytykset. Toteutuu osana kunnan strategisia ohjelmia.   *** E Ilmastoimago
Energiaratkaisut Kunta luo pohjan mahdollisimman kestävän liiketoiminnan toteuttamiselle Energiankäytön ja tuotannon ratkaisuissa lähdetään energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämisestä ja yritysten energiaratkaisuissa edistetään kestäviä vaihtoehtoja. Toteutuu osana kunnan strategisia ohjelmia ja kytkeytyy tyypillisesti myös konserniohjaukseen ja omistajapolitiikkaan.   ***

A Ilmastopäästöt

B Vihreä liiketoiminta

C Muut ympäristövaikutukset

E Ilmastoimago

Lupa- ja viranomaistoiminta Huomioidaan luvissa ja päätöksissä ilmastonäkökulma/-vaikutukset

Huomioidaan ilmasto esim. rakentamismääräyksissä, energiatehokkuusvaatimuksissa ja annetaan helpotuksia uusiutuvan energian asentamiselle. Luodaan yhteiset pelisäännöt ja kuvataan vaatimukset sekä reunaehdot. Helpotetaan toimenpiteiden toteutumista kuvaamalla luvitusprosessi selkeästi ja ennakoitavasti.

Helsingin kaupunki: Maalämpö **

A Ilmastopäästöt

B Vihreä liiketoiminta

E Ilmastoimago

Fyysisen toimintaympäristön tarjoaminen, ekosysteemialustat Mahdollistetaan kokeilut, uuden syntyminen Kunnilla on käytössään tilaa tai maa-alaa, jota voidaan tarjota liiketoiminnan aloittamiseen sekä koota alueelle saman teeman mukaisia yrityksiä. Tarjotaan tiloja esim. kiertotaloutta edistävän liiketoiminnan, kehityksen ja kokeilujen tekijöille.

Vantaan oppimiskampus

Asuntomessut Keravalla (kiertotalous)

***

B Vihreä liiketoiminta

D Vuorovaikutteisuus

Konserniohjaus ja omistajapolitiikka Käytetään omistajaohjauksen mahdollistamia keinoja tytäryhteisöjen ilmastotyön edistämiseen Kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa tytäryhtiön ja muun yhteisön ilmastotyöhön kunnan konserniohjeen / omistajapolitiikan mahdollistamissa rajoissa. Tietoa Kuntaliiton sivuilta **

B Vihreä liiketoiminta

D Vuorovaikutteisuus

E Ilmastoimago

Ilmasto-osaamisen lisääminen omassa organisaatiossa / kuntakonsernissa Parempia linjauksia yritysten ilmastotyön tueksi Aktiivinen ilmastotietoisuuden ja ilmasto-ohjauksen tuominen kaikkeen tekemiseen. Osaamisen systemaattinen kasvattaminen esim. koulutuksen järjestäminen henkilöstölle ja poliittiselle johdolle. Ilmasto-osaamisen ja vastuullisen liiketoimintaymmärryksen lisääminen. 

Kunnan Ekotukitoiminta

Motivan webinaari kuntapäättäjille

Kuntapäättäjän kysymyslista yritysten ilmastotyön tukemiseksi (Valonia)

**  

 

Alueen kehittäminen yhdessä

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Vaaditut resurssit

Kokonaisarvio ml. taloudelliset ja henkilöstöresurssit

* Vähän
** Kohtalaisesti
*** Paljon

Suuri vaikuttavuus tavoitteeseen

Yritysten osallistaminen strategia- tai ohjelmatyöhön

Kunnan ilmastotyön suunnittelu ja sparraaminen Osallistamisen keinoin; esim. työpajoja, kyselyitä, haastatteluja Riihimäen ilmastostrategia **

A Ilmastopäästöt

B Vihreä liiketoiminta

E Ilmastoimago

Yritysten osallistaminen kunnan ilmasto-ohjelman toimenpiteisiin Alueellisen hiilineutraalisuustavoitteen edistäminen Tarvitaan tietoa mitä alueen yritysten ilmastopäästöt ovat > mihin fokusoidaan > valitaan keinot yritysten motivoimiseksi   **

A Ilmastopäästöt

B Vihreä liiketoiminta

E Ilmastoimago

Yhteiset kehityshankkeet Alueellisten haasteiden ratkaiseminen, toiminnan kehittäminen tai tiedon lisääminen, referenssejä yrityksille Tunnistetaan tarve, johon vastaaminen edellyttää yhteistyötä sidosryhmien kanssa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö FVH **

B Vihreä liiketoiminta

D Vuorovaikutteisuus

Kunnan järjestämä innovaatio-/ideakilpailu, hackathon Parhaat ratkaisut/toimintatavat kunnan käyttöön, markkinoiden ohjaaminen ja referenssejä yrityksille Tunnistetaan haaste, johon tarvitaan innovatiivinen vähähiilinen ratkaisu

Helsinki Energy Challenge

Fiksu Kalasatama: Nopeat kokeilut

Vantaan innovaatiokilpailu

**  
Alueellinen ilmastotyöryhmä Alueellisten haasteiden tunnistaminen ja ratkaiseminen, toiminnan kehittäminen tai tiedon lisääminen Kunnan tai muun alueellisen toimijan koolle kutsuma ja fasilitoima monitoimijainen ryhmä, joka käy läpi ajankohtaisia ilmastoaiheita, toimenpiteitä sekä suunnittelee tulevia toimenpiteitä. Koordinoi alueellista ilmastotyötä, kokoontuu säännöllisesti ja koostuu mm. yritysten edustajista.   **

A Ilmastopäästöt

D Vuorovaikutteisuus

 

Markkinoiden ohjaaminen

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Vaaditut resurssit

Kokonaisarvio ml. taloudelliset ja henkilöstöresurssit

* Vähän
** Kohtalaisesti
*** Paljon

Suuri vaikuttavuus tavoitteeseen
Kunnan vastuulliset hankinnat Referenssejä yrityksille, kestäviä ratkaisuja kunnalle

Hankinnoissa huolehditaan kaupungin ilmastotavoitteista ja valintakriteereissä painotetaan vähähiilisiä ratkaisuja. Markkinavuoropuheluiden avulla tunnistetaan markkinoiden kyky tarjota ilmastoviisaita ratkaisuja. Hankintakriteereitä kehitetään jatkuvasti. 

Ennakoitavuutta yrityksille kunnan hankintastrategian avoimuudella ja viestinnällä sekä tietoa esim. green dealeihin sitoutumisesta.

Lisätietoa mm. HankintaKeinosta

Helsingin hankintastrategia: vastuulliset hankinnat

***

A Ilmastopäästöt

B Vihreä liiketoiminta

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailut Vähähiilisiä ratkaisuja kunnalle, referenssejä yrityksille Tontinluovutusehdoilla ohjataan rakennuttajan tekemään vähähiilisempiä ratkaisuja kuin mihin markkinaehtoisesti oltaisiin vielä valmiita. Vakiinnutetaan näin ratkaisuja yleisempään käyttöön sekä ohjataan alueiden kehitystä kohti kaupungin ilmastotavoitteita. 

Helsingin Kalasatama

***

A Ilmastopäästöt

B Vihreä liiketoiminta

E Ilmastoimago

Suunnittele ja rakenna SR -kilpailut Kokonaisvastuuperiaate, urakoitsija suunnittelee ja suorittaa varsinaisen rakennustyön.

Laatuvaatimuksissa korostuu ilmastoviisaus ja sen eri ulottuvuudet, joita kokonaisvastuu-urakan saava yritys toteuttaa valitsemallaan tavalla. Edellyttää yleensä isoa toimijaa.

Valitaan asetettujen kriteerien perusteella paras ehdotus, esim. hinta (50 %) ja laatu (50 %): rakennusten elinkaaren hiilijalanjälki, energiatehokkuus, arkkitehtoninen ja tekninen laatu.

Heka: Kuninkaantammi ***

A Ilmastopäästöt

B Vihreä liiketoiminta

Rahoituksen myöntäminen kuntastrategiaa tukeville ideoille Kuntastrategian jalkauttaminen Myönnetään rahaa hyville ideoille Lappeenranta **

B Vihreä liiketoiminta

D Vuorovaikutteisuus

E Ilmastoimago

 

Palkitseminen ja tunnukset

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Vaaditut resurssit

Kokonaisarvio ml. taloudelliset ja henkilöstöresurssit

* Vähän
** Kohtalaisesti
*** Paljon

Suuri vaikuttavuus tavoitteeseen
Kunnan lanseeraama vastuullisuusmerkki Näkyvyyttä ilmastovastuullisuudelle. Yrityksille viestintä- ja brändiarvoa sekä kilpailuetua. Kunnalle merkin jakajana näkyvyyttä ja tietoa yritysten ilmastotyöstä

Selvitetään alueellinen kiinnostus merkille, laaditaan kriteeristö ja merkin myöntämisperusteet, määritellään voimassaoloaika. Viestitään aktiivisesti merkin olemassaolosta. Kunta määrittelee vastuullisuusmerkin kriteerit. Kriteerit täyttävä yritys saa halutessaan käyttää merkkiä omassa viestinnässään.

**Huom.
*Ilman kriteeristöä ja voimassaoloaikaa suuri viherpesun riski > huono kuva myös myöntäjästä
*Merkin tunnetuksi tekeminen ja ylläpito vaatii huomattavasti viestintää
*Merkkiviidakossa pohdittava yritysten kiinnostus uuteen merkkiin

Seinäjoen Energia

Iin kunta, Paikallista-merkki

Viksu Kuopio -tunnus

**  
Diplomin/kunniakirjan myöntäminen Näkyvyyttä ilmastoteoille. Yrityksille viestintä- ja brändiarvoa sekä kilpailuetua. Kunnalle jakajana näkyvyyttä ja tietoa alueen yritysten ilmastotyöstä

Laaditaan kriteeristö ja myöntämisperusteet, päätetään myöntämisajankohta, sovitaan kunnan sisäinen prosessi (hakemusten käsittely, arviointi, julkistus, viestintä). Viestitään yrityksille ennen ja jälkeen.

**Huom. Ilman kunnollista kriteeristöä viherpesun riski kasvaa > huono kuva myös myöntäjästä

Lahden ilmastokumppanuus 

Hinkuteko-palkinto

*  
Kunnan jakama vuosittainen palkinto Näkyvyyttä ilmastoteoille. Yrityksille viestintä- ja brändiarvoa sekä kilpailuetua. Kunnalle palkinnon jakajana näkyvyyttä ja tietoa alueen yritysten ilmastotyöstä Laaditaan kriteeristö ja myöntämisperusteet, päätetään myöntämisajankohta, sovitaan kunnan sisäinen prosessi (hakemusten käsittely, arviointi, julkistus, viestintä). Viestitään yrityksille ennen ja jälkeen.

Keravan, Järvenpään ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöpalkintokonseptit 

Kirkkonummen ympäristöpalkinto

Hyvinkään energiatehokkuuspalkinto

*  

 

Viestintä

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Vaaditut resurssit

Kokonaisarvio ml. taloudelliset ja henkilöstöresurssit

* Vähän
** Kohtalaisesti
*** Paljon

Suuri vaikuttavuus tavoitteeseen
Viestiminen kohdennetusti yrityksille kunnan ilmastoasioista ja mahdollisuuksista sekä kunnan tuottamista materiaaleista Tietoisuuden lisääminen, innostavalla viestinnällä muiden motivoiminen, julkaisut paremmin yritysten käyttöön, tehtyjen ilmastoselvitysten liiketaloudelliset vaikutukset

Käännetään kunnan viestit yrityksiä kiinnostavaksi; esim. selvitys alueen ilmastoriskeistä > mitä tarkoittaa käytännössä yrityksille. Muokataan kunnan materiaalit helposti yritysten käyttöönotettavaksi, esim. ilmastoviestintäohjeista versio yrityksille tai ekotukikoulutuksesta versio yrityksille.

Viestitään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tarvitaan viestintäkanavia sekä resursseja kohdentaa viestit yrityksille.

Joensuun vastuullisen viestinnän ohjeistus **  
Tiedottaminen kohdennetusti yrityksille muiden tarjoamista mahdollisuuksista, palveluista, yritysyhteistyöverkostoista, sitoumusalustoista jne. Olemassa olevien palvelujen hyödyntäminen, kunnan resurssien säästäminen

Edellyttää yrityspalveluiden ja mahdollisuuksien aktiivista seurantaa, esim. ajankohtaiset rahoitushaut, energianeuvontapalvelut, hankekumppanuudet.

Vaikuttavuuden lisäämiseksi pitkäjänteinen, jatkuva ja suunnitelmallinen viestintäkokonaisuus.

Joensuun ilmastokumppanuuspankki

Nurmijärven kunta

Pori: pk-yritysten tuet, energiatehokkussopimukset

**  
Vähähiilisyyteen kytkeytyvän datan avaaminen Uuden vähähiilisen liiketoiminnan mahdollistaminen, kunnan tuottaman tiedon hyötykäyttö

Tarjoamalla laaja avoin data yrityksille mahdollistaa ilmastoviisaan toiminnan sijoittumisen tai uusien liiketoimintaideoiden muodostumisen. Voi edistää kokeilukulttuuria dataan perustuen. 

Avataan data esim. avoimen datan portaaliin kaikkien nähtäville. Viestitään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti kiinnostuksen herättämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Avoimen datan palvelu HRI

**  
Yritysten ilmastotekojen jakaminen kunnan kanavissa Yrityksille viestintä- ja brändiarvo, kilpailuetu, tekojen näkyväksi tekeminen paikallisesti, toimintakulttuurien muutos

Toteutus kunnan omissa kanavissa tai upottamalla muiden palveluntarjoajien kokoamaa tietoa kunnan verkkosivuille.

Määritellään kriteeristö viestintäkynnyksen ylittämiselle/arvioidaan teon markkina-arvo muille ja päätetään viestintäkanavista. Viestitään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti vaikuttavuuden lisäämiseksi.

- Esim. Vastuullisia yritystarinoita
- Juttusarja kunnan verkkosivuilla
- Konsepti voidaan toteuttaa yhteistyössä esim. paikallisten yritysyhdistysten kanssa
- Ilmastoverkostossa voidaan luvata tietty näkyvyys vuodessa yritykselle

Myös olemassa olevia palveluita voi hyödyntää. Esimerkiksi Kestävyysloikkapalvelussa mahdollisuus tehdä suodatus tietyn kunnan alueen yrityksille ja upottaa päivittyvä ja moderoitu näkymä kunnan omille verkkosivuille.

KESTÄVÄT-ilmastoyhteistyöverkosto (Alavus, Kuortane, Kurikka ja Lapua)

Pori

Kuusamo mukana #duunienergiaa -kampanjassa

Kauhajoki

Kestävyysloikka-palvelu

**  
Yritysluetteloon tai palveluhakemistoon vastuullisuusosio Hyödynnetään olemassa olevia yritystietokantoja tai palveluhakemistoja. Saatetaan tieto paikallisista vastuullisista toimijoista kootusti ja avoimemmin saataville.

Olemassa olevaan yrityslistaukseen vastuullisuus- tai ilmastosuodatin. Käytetään pohjana esimerkiksi yleisesti tunnettuja vastuullisuusmerkkejä/-sertifikaatteja. Mahdollisuus suodattaa yrityksiä tietyin kriteerein, esim. kiertotaloutta edistävät toimijat, vastuullisuussertifikaatin omaavat tai ympäristöjärjestelmää käyttävät yritykset.

Viestintä kohdistuu enemmän kuntalaisiin tai muihin yrityksiin, jotta he löytävät vastuulliset toimijat.

Helsingin palvelukartta: Kiertotaloustoimijat kartalla

Metropolia: Ympäristökriteeristö kaupungin yrityshakemistoon

**  
Viestintäkampanjat Yritysten ilmastotietoisuuden lisääminen ja toimintaan tarttuminen, innostavalla viestinnällä motivoiminen

Tunnistetaan kärkiteemat, joihin kunta haluaa vaikuttaa. Valitaan kampanjalle riittävän pitkä toteuttamisaika (esim. 1. vuonna liikkuminen, 2. vuonna energia jne.). 

Voidaan toteuttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esim. Traficom/fiksusti töihin. Myös kansallisia teemaviikkoja/-päiviä voi hyödyntää.

  ** Ilmastoimago
Yritystonttien markkinointi vastuullisuuskulmalla Vastuullisten yritysten houkuttelu alueelle, edelläkävijäklusterin boostaaminen, kunnan brändääminen

Aidosti luotu ilmastoviisas yritystontti/alue, johon haetaan vihreän liiketoiminnan yritystoimintaa aktiivisella viestinnällä. Yritystontilla on fiksut ratkaisut ja jo sinne sijoittuminen tukee yrityksen ilmastotyötä.

Viestinnällisiä keinoja hyödyntäen soveltuvien yritysten etsiminen ja alueen vastuullisuudesta säännöllisesti viestiminen.

Porvoon kampanja: Tontteja yrityksille, jotka haluavat torjua ilmastonmuutosta *** Ilmastopäästöt

 

Toimijoiden törmäyttäminen

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Vaaditut resurssit

Kokonaisarvio ml. taloudelliset ja henkilöstöresurssit

* Vähän
** Kohtalaisesti
*** Paljon

Suuri vaikuttavuus tavoitteeseen
Yritysten verkostoitumisen tukeminen Uusien yhteistyökuvioiden ja innovaatioiden syntyminen. Myös alueen kilpailukyvyn lisääminen, yritysten toimintaedellytysten paraneminen.

Kunta toimii kokoajana ja alustojen tarjoajana yritysten kohtaamisille. Kapea-alaisempi ja dynaamisempi kuin alueellinen ilmastotyöryhmä. Osallistujat rajatummat tai tiettyyn teemaan ja/tai alueeseen liittyvät, jotta päästään konkretian tasolle. Verkostoituminen vaatii useita kohtaamisia, ideoiden työstöä ja prosessointia. 

Seutukaupunkien yritysverkostot

Puhdas ja älykäs Kera

***

A Ilmastopäästöt

B Vihreä liiketoiminta

D Vuorovaikutteisuus

Verkkoalusta toimijoiden törmäyttämiseen Toimijoiden yhteensaattaminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen

Suljettu ilmastoteemaan keskittyvä nettifoorumi yrityksille, joissa voidaan käydä yritysten välillä keskustelua rajatussa ympäristössä. Yritysten välinen vertaistuki. Voidaan jakaa materiaaleja, palveluita tai tietoa. Haasteena oikean foorumin/riittävän rajauksen löytäminen, jotta palvelee tarkoitustaan.

Vaatii verkkoalustan ja sen ylläpidon. Alustan tunnetuksi tekeminen ja riittävän käyttäjäjoukon sitouttaminen vaatii aktiivista ja pitkäjänteistä viestintää. Verkkoalusta voi olla avoin kaikille organisaatioille ja yksittäisille kuntalaisille tai olla suljettu tietyn yritysjoukon työskentelyalusta.

Joensuun kuntamatch

Lappeenrannan Greenreality -verkosto

Kansallinen Materiaalitori

** D Vuorovaikutteisuus
Oppilaitosyhteistyö

Toimijoiden yhteistyönä parhaan osaamisen yhdistäminen, uudet innovaatiot. 

Yrityksille sparrausta ja uusia näkökulmia vastuullisuusasioihin, opiskelijoille kosketuspintaa käytännön työelämään ja yritysvastuullisuuteen.

Useita käytännön toteutusmahdollisuuksia; kurssityöt, työharjoittelut, projektit, opinnäytetyöt. Kunnan rooli käynnistää ja ylläpitää yhteistyötä, varmistaa tekemisen tukevan myös kunnan asettamia tavoitteita.

Esim. vuosittain osana tiettyä kurssia opiskelijat toteuttaa päästölaskentaa tai tekee vastuullisen liiketoiminnan analyyseja yrityksille (mm. ilmasto-SWOT).

Lahden ilmastokumppanuus *  
Kesätyöntekijöiden palkkaaminen Nuorille kosketuspintaa käytännön työelämään ja perehtymistä yritysvastuullisuuteen. Yrityksille uusia näkökulmia, näkyvyyttä tai muuta lisäarvoa.

Useita käytännön toteutusmahdollisuuksia, esim. kunnan sosiaaliseen mediaan ilmastonostoja alueelta tai verkkosivuille juttusarja vastuullisista toimijoista; kunnan vastuullisuusimago, yrityksille näkyvyys.

Myös esim. tuotettujen materiaalien "kääntäminen" yrityksiä kiinnostaviksi, päästölaskentaa yrityksille tai muuta palvelua, johon osaamista.

Carunan #duunienergiaa -kesätyökampanja *  
Tapahtumat, teemakohtaiset tilaisuudet Yritysten/muiden toimijoiden yhteensaattaminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen, parhaiden käytäntöjen jakaminen Tunnistetaan tärkeä teema tai tarve, jota halutaan näkyville tai joka edellyttää toimijoiden yhteensaattamista. Vaatii resursseja tapahtumajärjestämiseen.

Lisätietoa tapahtumien suunnitteluun: hiilineutraalisuomi.fi

Webinaarijärjestämisen ohje (vantaa.fi)

Kuntien ilmastohankkeiden webinaarikokemuksia

**  

 

Koulutus ja neuvonta

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Vaaditut resurssit

Kokonaisarvio ml. taloudelliset ja henkilöstöresurssit

* Vähän
** Kohtalaisesti
*** Paljon

Suuri vaikuttavuus tavoitteeseen
Vastuullisuuskoulutus tai -valmennus yrityksille Tietoisuuden ja osaamisen lisääminen Tarjotaan yrityksille käytännönläheistä koulutusta ilmastoaiheen ympärillä. Vaatii koulutustarpeen tunnistamisen, rajaamisen ja resursseja (aikaa ja osaamista tai rahaa).

Hämeenlinnan IlmastoPARKKI -hanke

Laitilan kunnan maksuton energialaskentapalvelu

**  
Kunnan yritysneuvonnan vastuullisuuspalvelu Käytännöllinen apu tekemiseen, tietoisuuden ja osaamisen lisääminen Määritellään tarjottavan palvelun laajuus ja lisätään yritysneuvonnan ilmasto-osaamista esim. koulutuksilla.

Valonian hanke: ilmasto osaksi yritysneuvontaa

Helsingin Energiarenessanssitiimi

Kalajoen hanke energia-asiantuntijapalvelun kehittämiseksi

***  
Ilmasto osana yritystapaamisia Tukea yritysten ilmastotyön käynnistämiseen, kunnalle tietoa yritysten ilmastotyön tilasta ja tuen tarpeesta. Kuntien yritysneuvojien ja yritysten välisissä tapaamisissa vakioteemana ilmasto/vastuullisuusasiat. Mikäli herättää kiinnostusta, niin yritysneuvojalla käytettävissä ilmastokeskustelun tueksi sopivaksi arvioitua materiaalia.

Sitra: Kiertotalouskäsikirja yrityksille

Kaarinan kaupunki: Ilmastotyön askeleet -malli yrityksille

*  

 

Sitoumukset

Toimintamalli/Mitä Miksi Miten Missä

Vaaditut resurssit

Kokonaisarvio ml. taloudelliset ja henkilöstöresurssit

* Vähän
** Kohtalaisesti
*** Paljon

Suuri vaikuttavuus tavoitteeseen
Allekirjoitettu ilmastositoumus kunnan ja yrityksen välille

Yritykset mukana tukemassa kunnan ilmastotavoitteita. 

Huomattava, että pelkkä sitoumus tuskin motivoi yrityksiä mukaan > toimintamallista riippuen kunta voi tarjota yrityksille esim. sparrausta sitoumusten tekemiseen tai muuta porkkanaa.

Kunta on sitoutunut ilmastotavoitteisiin ja yritykset liittyvät tavoitteeseen omalla toiminnallaan. Yritys saa näkyvyyttä.

Yritykset asettavat itse määrittelemänsä ilmastotavoitteen, joka allekirjoitetaan löyhänä sitoumuksena kunnan korkean viranhaltijan/päättäjän kanssa. Kunnan tavoite tulee kuntastrategiasta; esim. sitoutuu olemaan hiilineutraali vuonna 2030.

Tyypillisesti suljetuissa ilmastoverkostoissa kriteerinä liittymiselle, esim. Helsingissä, Tampereella ja Joensuussa. **  

Malleja

Taustaa

Sivun sisältö perustuu ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -rahoitusohjelman hankkeeseen ”Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö”. Toimintamallien vaatimien resurssien arviointi on toteutettu Vantaan, Keravan ja Järvenpään kaupunkien omana asiantuntijatyönä. Vaikuttavuuden arvioinnista on vastannut Ramboll Oy.

Lisätietoja

  • Vantaan ympäristöpäällikkö Jari Viinanen, jari.viinanen@vantaa.fi
Julkaistu 14.7.2022 klo 14.38, päivitetty 24.11.2022 klo 13.57

  • Tulosta sivu