Kunnat

Kunnat ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 45 ja yritykset noin 45 prosenttia. Tämän takia vaikuttavimmat teot saadaan aikaan yhteistyössä kunnan alueella toimivien yritysten ja kuntalaisten kanssa.

Kuntien kansalliset ja kansainväliset verkostot tarjoavat ainutlaatuisen tavan välittää tietoa kustannustehokkaista päästöjen vähentämistoimista ja -toimintamalleista. Kunta- ja aluetaloudelliset tunnusluvut ilmastotoimien vaikutuksista puhuttelevat kuntien lisäksi maakuntien ja valtion päättäjiä.

Kunnat ovat Green Dealin avaintoimijoita. Kuntien ja yritysten yhteistyöllä kotiutetaan EU-rahoja välttämättömien päästövähennysten tekemiseen. Kunnilla on täten konkreettiset mahdollisuudet tukea osaamista ja kysyntää sekä edistää ilmastoviisaita ratkaisuja alueillaan.

Kunnan ilmastoyhteistyö yritysten kanssa tulee integroida osaksi kunnan yrityspolitiikkaa.

Mitä kunnissa voi ja kannattaa tehdä ilmastotyön eteen?

Onnistunut ilmastotyö perustuu paikallisiin vahvuuksiin. Ilmastotyön painopisteisiin vaikuttavat kunnan koon lisäksi muun muassa kunnan yhdyskunta- ja elinkeinorakenne, kuntaorganisaation rakenne tytäryhtiöineen ja osakkuuksineen, mahdollisuudet kumppanuuksiin ja poliittinen tahtotila.

Kunta luo yrityksille edellytyksiä ilmastoratkaisujen kehittämiseen luomalla ja lisäämällä kysyntää. Elinkeinoasiamiesten ja kehitysyhtiöiden tehtävänä on edistää kunnassa toimivien yritysten toimintaa. Ilmastotyö synnyttää uudenlaista yhteistyötä muun muassa elinkeinotoimen, teknisen toimen ja ympäristötoimen välillä. Ilmastotyön poikkihallinnollisuus edellyttää koordinaatiota, jossa eri toimijoiden roolit ja vastuut ovat selkeät.

Yritysyhteistyössä keskeistä on toimintamallin selkeys ja sovellettavuus. Sen tulee olla strukturoitu, tarjota työkaluja päästövähennyksiin ja materiaalitehokkuuteen sekä mahdollistaa verkostoitumisen ja näkyvyyden. Toimintamalli koostuu seuraavista elementeistä:

Kunnat prosessikuva 776 leveä

Kunta mahdollistajana:

 • Yritysalueiden sijoittuminen: kaavoitus ja liikenneyhteydet 
 • Energiaratkaisut
 • Lupaehtojen ja säädösten tarkastelu ilmastoratkaisujen näkökulmasta
 • Yritysten ilmastoviisaat ratkaisut otetaan huomioon julkisissa hankinnoissa: kestävyyskriteerit, aktiivinen vuoropuhelu markkinoiden kanssa
 • Tarjotaan innovatiivisten julkisten hankintojen kautta referenssejä yrityksille
 • Yritysten ”hoksauttaminen” ilmastoviisaaseen toimintaan
 • Keskitetty tuki yritysten energia- ja materiaalitehokkuuden edistämiseen, mm. rahoitusmahdollisudet, tuet, laskentaan liittyvät palvelut
 • Kokeilut ja uudet toimintamahdollisuudet
 • Tiedon levittäminen parhaista yrityskäytännöistä

Miksi kuntien kannattaa tehdä ilmastoyhteistyötä yritysten kanssa?

Ilmastotyö luo laajempaa hyvinvointia ja elinvoimaisuutta kunnan alueelle​

 • Kuntien on mahdollista kehittää elinvoimaisuuttaan ilmasto-osaamisen, puhtaan ja fiksun teknologian, kiertotalouden sekä energia- ja resurssitehokkaiden ratkaisujen varaan. ​
 • Yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja muita toimijoita yhteen tuomalla kunnat voivat luoda houkuttelevan kokeiluverkoston, joka kasvattaa myös vientipotentiaalia. ​
 • Kunta voi vaikuttaa asukkaidensa kulutustottumuksiin, mikä voi avata markkinoita uusille liiketoimintamuodoille ja palveluille. ​

Ilmastotyö on taloudellisesti kannattavaa

 • Energian ja materiaalien säästöt parantavat suoraan yritysten liiketoiminnan tulosta, millä on myös vaikutus kunnan taloudelliseen tilanteeseen.

Ilmastotyö lisää kunnan kiinnostavuutta yritysten ja asukkaiden keskuudessa

 • Toimiva ja tuloksellinen yhteistyö antaa hyvät edellytykset viestinnälle ja luo positiivista kuntakuvaa.

Esimerkki:

Greenreality, Lappeenranta

Toiminta-ajatus
 
Ekologista ajattelua, tietoa, vastuullisia valintoja ja tekoja kestävän huomisen puolesta
Rakenne
 
Nettisivusto, kumppaniyritysverkosto, uutiskirje, some-viestintä
Mukana
 
Kunta, asukkaat, yhteisöt ja yritykset
Ylläpito ja rahoitus
 
Lappeenrannan kaupunki
Tietopohja
 
Lappeenrannan eri sektoreiden asiantuntijoita
Yritykselle tarjotaan
 
Keinoja, välineitä ja apuja kehittää toimintaa elinvoimaiseksi ja ympäristömyönteiseksi
Tavoitteet yrityksille
 
Sovitaan tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan vuosittain

 

Julkaistu 14.12.2020 klo 14.22, päivitetty 20.4.2021 klo 12.36
 • Tulosta sivu