Hållbara offentliga upphandlingar

Upphandlingsbesluten spelar en viktig roll för produkternas och tjänsternas miljökonsekvenser. Värdet på de offentliga upphandlingarna i Finland är totalt cirka 35 miljarder euro i året. Detta motsvarar cirka 20 procent av Finlands bruttonationalprodukt. 75 procent av upphandlingarna sker inom kommunsektorn. Ett ansvarsfullt inriktande av upphandlingarna har en enorm konsekvens på vårt samhälle och dess framtid.

© Kai Widell / Syke

I hållbara upphandlingar genomförs den hållbara utvecklingens tre centrala principer: miljöansvaret, det sociala ansvaret och det ekonomiska ansvaret. Material- och energieffektiviteten är viktiga för miljömålen och -kriterierna för hållbara upphandlingar. Upphandlingarnas centrala miljömål gäller exempelvis förnybar energi (el och värme) och kolsnålhet. Vid sidan av klimataspekter fästs uppmärksamhet vid förnybara och återanvändningsbara materialval, uteslutandet av skadliga ämnen, minskandet av mängden avfall och cirkuleringen av material.

Med innovativa upphandlingar styrs de offentliga medlen till ansvarsfullt producerade tjänster, produkter och entreprenader på ett nytt innovativt sätt. Upphandlingens objekt är en ny eller klart förbättrad produkt eller tjänst som inte ännu används omfattande En innovativ offentlig upphandling kan vara exempelvis en produkt baserad på ny teknologi, ett nytt sätt att genomföra tjänster eller en byggnadsentreprenad som innehåller nya lösningar. Genom innovativa upphandlingar stöder man samtidigt exempelvis sysselsättningen inom cleantech-branschen och branschens synlighet i hemlandet, vilket ofta är en förutsättning för exporten.

Byggande, reparationer och rivningar

Byggandet är den offentliga sektorns viktigaste investeringsobjekt eftersom dess volym på årsnivån är mer än 5 miljarder euro. Av detta är majoriteten upphandlingar av kommuner och samkommuner. Centrala mål i byggandet är material- och energieffektivitet samt utnyttjandet av förnybar energi. Dessutom är målet en hälsosam inomhusluft, en hållbart fungerande miljö samt omsorg om naturens diversitet. Genom förbättrandet av energieffektiviteten betonas materialvalens miljökonsekvenser allt kraftigare. Även byggarbetsplatsernas klimatutsläpp och alternativa metoder bör beaktas.

Trafik

Trafikens och rörlighetens upphandlingar och investeringar är cirka fyra miljarder euro i året. Av detta gäller cirka hälften byggandet, underhållet och upprustningen av trafikleder. Trafikverket och NTM-centralerna har en central roll i dessa upphandlingar. Kollektivtrafikens upphandlingar är i huvudsak städernas anskaffningar som har upphandlats antingen med trafikeringsavtal för privata serviceproducenter eller som produceras som städernas egna tjänster. Även majoriteten av de understödda transporttjänsterna upphandlas som offentliga upphandlingar.

Mattjänster och livsmedel

Mat- och livsmedelsupphandlingar sker inom alla förvaltningsområden och ämbetsverk, i största delen av skolorna och daghemmen, i tjänsterna för äldre, handikappade och långtidssjuka samt på sjukhus. För att tillaga och förvara livsmedel kan an skaffa energieffektiva maskiner som belastar miljön mindre. Ekologiskt producerad mat samt en matlista som planerats enligt säsongen styr till en ansvarsfull livsmedelsproduktion som är vettig med tanke på klimatet.

Kyl-, ventilations- och släckningsanordningar och värmepumpar

För kyl-, ventilations- och släckningsanordningars och värmepumpars del orsakar främst de direkta utsläppen av gaser i maskinerna miljöproblem. Dessa beror på att gaserna läcker ut i atmosfären. Även de indirekta utsläppen som beror på maskinernas energiförbrukning spelar en roll. Vid utvärderingen av upphandlingarnas hållbarhet är det viktigast att föredra ett kylämne med en så låg global uppvärmningspotential (GWP) som möjligt, exempel på dessa är naturliga kylämnen och kolväte (HC) samt HFO-ämnen och maskiner som använder dessa.

Rengörings-, städ- och renhållningstjänster

Livsmedelsindustrins rengöringsämnen är avsedda för yrkesbruk och används inom livsmedelsindustrin och på storkök. Svanmärket kan beviljas ett städföretag som erbjuder sina kunder miljövänliga städtjänster. Svanmärket kan beviljas inte bara traditionella rengöringsämnen utan även rengöringsvax och rengöringsämnen för terrasser och fasader.

Stöd för upphandlingar

Många organisationer och tjänster erbjuder hjälp och stöd för hållbara offentliga upphandlingar. Nedan räknas de viktigaste upp.

Kompetenscentret KEINO

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlare med att utveckla hållbara och innovativa offentliga upphandlingar. I kärnan av utvecklingen av kompetensen står rådgivningstjänsten hankintakeino.fi/sv. KEINO erbjuder även praktisk rådgivning om enskilda upphandlingar på adressen palvelu@hankintakeino.fi

Green Deal

Green Deal för offentliga upphandlingar är ett nytt sätt att genom frivilliga avtal engagera offentliga upphandlingsenheter vid regeringsprogrammets mål för bio- och den cirkulära ekonomin samt för att nå energi- och klimatstrategins mål och utveckla marknaderna.

Motivas upphandlingstjänst

Motivas upphandlingstjänst erbjuder stöd för offentliga upphandlingar. Tjänsten producerar upphandlingskriterier och anvisningar samt ger råd och konsultationer.

Miljömärket Svanen

Miljömärket Svanen är Nordens miljömärke som beaktar produktens miljökonsekvenser över livscykeln och styr till hållbara val. Den nordiska miljömärkningen har skapat kriterier för cirka 60 olika produktgrupper. Det finns fler än 10 000 Svanen-märkta produkter och tjänster i Finland.

Canemure-projektets sakkunnignätverk

Canemure-projektets sakkunnignätverk erbjuder stöd för hållbara offentliga upphandlingar.

Publicerad 11-08-2020 kl. 11.43, uppdaterad 06-04-2023 kl. 13.04
  • Skriv ut sidan