Hyvinge stad: Lösningar och tjänster för rörlighet med låga koldioxidutsläpp i Hyvinge

Hyvinge stads delprojekt har fyra deluppgifter som fokuserar på att utveckla rörlighet med låga koldioxidutsläpp samt en koldioxidneutral stadsplanering. Målet är at öka promenader, cykeltrafik och användningen av kollektivtrafiken samt öka antalet elbilar som invånarna i Hyvinge äger. Koldioxidutsläppen från kollektivtrafiken i Hyvinge förväntas minska med 25 procent före 2025 och 50 procent före 2030.

Främjande av hållbar rörlighet

I delprojektet främjas promenader, cykeltrafik och kollektivtrafiken inom Hyvingeområdet. Målet med deluppgiften är att få kommuninvånarna, företagen och de övriga aktörerna att delta i den gemensamma skapelseprocessen.

I Hyvinge ordnades en öppen tävling för hållbar rörlighet, Hackathon 2017. Utmaningen för deltagarna var att utveckla en tjänst eller ett koncept som utvecklar den hållbara rörligheten i Hyvinge enligt de befintliga målen. Mobilapplikationen Säästöpäästö utsågs till vinnare. Applikationens mål är att motivera människorna till att ta cykeln. I Canemure-projektet förs idéerna vidare till praktisk nivå. I delprojektet ordnas eventuellt ett nytt Hackathon-evenemang.

Gemensamma cyklar

Syftet med delprojektet är att skapa ett öppet system med gemensamma cyklar för de som bor eller arbetar i Hyvinge.

Tidigare har Hyvinge stad inlett ett samarbete med lokala företag. Det första pilotprojektet för gemensamma cyklar genomfördes tillsammans med Konecranes hösten 2018 och det andra pilotprojektet genomfördes i samarbete med Hyvinge sjukhus och Keusote sommaren 2019. I delprojektet letar man efter nya intresserade företag och man försöker på så sätt utvidga försöken och ibruktagandet av cyklar i Hyvinge. Elcyklar och andra specialcyklar kan ingå i försöken från fall till fall.

I Hyvinge togs ett stadscykelsystem i bruk den 4 maj 2020. Det är frågan om ett tvåårigt projekt med gemensamma cyklar som består av sammanlagt 65 cyklar som placerats på 20 cykelstationer runt om i staden.

Koldioxidneutral stadsplanering

I delprojektet utvärderas placeringen av bostadsområden med tanke på rörlighet med låga koldioxidutsläpp.

I delprojektet undersöks bland annat sätt att främja hållbar rörlighet inom olika områden samt betydelsen av områdeseffektivitet, koldioxidsvalg och ekosystemtjänster. Dessutom fokuserar man på betydelsen av tjänster som betjänar boendet för att minska på invånarnas behov av att röra på sig. Projektet fokuserar även på olika sätt att producera energi. Även de olika byggnadsbestämmelserna och koldioxidsnålheten under byggandet och användningen beaktas.

Som resultat av deluppgiften görs en beskrivning av hur man i detaljplaneprocessen kan påverka koldioxidneutraliteten och fastställa funktionella utredningar och mål för den. Jämförelseobjekten är Nummenmäkiområdet utanför kärncentrum (område 1 på kartan), Hangonsilta, stationstrakten i centrum (område 2 på kartan) amt den nya stationen för huvudbanan i närheten av Palopuro (område 3 på kartan).

Koldioxidneutral kollektivtrafik

I delprojektet lyfts klimataspekten starkt fram i anordnandet av kollektivtrafiken. Det gällande användarrättighetsavtalet för Hyvinge lokaltrafik går ut i slutet av 2020. I utarbetandet av det nya avtalet granskas anordnandet av kollektivtrafiken med tanke på koldioxidsnålheten och konkreta åtgärder för att främja saken identifieras.

Tidtabell

  • 11/2018–12/2023

Aktuellt

Mer information

  • trafikingenjör Kimmo Kiuru, Hyvinge stad, fornamn.efternamn@hyvinkaa.fi, tfn +358 40 754 7110
  • trafikplanerare Milla Virtanen, Hyvinge stad, fornamn.efternamn@hyvinkaa.fi
Publicerad 03-09-2020 kl. 8.51, uppdaterad 04-08-2022 kl. 12.57
  • Skriv ut sidan