Verksamhetsmodeller: Kommunens metoder för att främja företagssamarbete

Denna sida innehåller de verksamhetsmodeller och metoder för regionalt klimatsamarbete som kommuner kan använda för att främja företagens klimatarbete. Syftet är att underlätta kommunernas klimatarbete genom att samla verksamhetsmetoder för företagssamarbete på ett ställe för enkel duplicering.

Verksamhetsmodellerna är indelade i kategorier efter tema. Vissa av verksamhetsmodellerna är kontinuerlig verksamhet, vissa är individuella åtgärder. Dessutom finns det ofta utrymme för tillämpning inom verksamhetsmodellen. Av denna anledning är det vid implementering av verksamhetsmodeller alltid nödvändigt att identifiera kommunens befintliga resurser och överväga i vilken utsträckning implementeringen av verksamhetsmodellen är möjlig.

Verksamhetsmodellerna är inte beroende av varandra och kräver inte etablering av ett nätverk. Därmed är införandet av verksamhetsmodeller möjligt för kommuner av olika storlek, även med minimala resurser.

Kommunens metoder för att främja företagssamarbete

Kommunens grundläggande arbete

Verksamhetsmodell / Vad Varför Hur
Markanvändning, planläggning, transportförbindelser och energilösningar Kommunen skapar grunden för att genomföra en så hållbar företagsverksamhet som möjligt

Som en del av kommunens strategiska program. Modifiera hållbara strukturer med till exempel energilösningar, infrastruktur och marköverföringsvillkor.

Öka klimatkompetensen i kommunen och reagera i tid.

Myndighets- och tillståndsverksamhet Klimathänsyn/-påverkan beaktas i tillstånd och beslut

Klimatet beaktas till exempel i miljöskyddsbestämmelser, energieffektivitetskrav och lättnader ges för installation av förnybar energi.

Öka klimatkompetensen i kommunen.

Öka klimatkompetensen i din egen organisation Bättre riktlinjer för att stödja företagens klimatarbete Ordna utbildning för personal och politiskt ledarskap. Öka klimatkompetens och ansvarsfull affärsverksamhetsförståelse.

 

Utveckling av området tillsammans

Verksamhetsmodell / Vad Varför Hur Var

Att involvera företag i strategi- eller programarbete

Planering och sparring av kommunalt klimatarbete Genom deltagande; t.ex. workshops, enkäter, intervjuer Riihimäkis klimatstrategi (på finska)
Involvering av företag i det kommunala klimatprogrammets åtgärder Främja det regionala koldioxidneutralitetsmålet Det behövs information om vad företagen i regionen har för klimatutsläpp> vad man ska fokusera på > välj sätt att motivera företagen  
Gemensamma utvecklingsprojekt Lösa regionala utmaningar, utveckla verksamheten eller öka kompetensen, referenser för företag Identifiera ett behov som kräver samarbete med intressentgrupper för att bli besvarat Helsingfors stads innovationsbolag FVH (på finska)
Innovations-/idétävling anordnad av kommunen, hackathon Bästa lösningar/praxis för kommunalt bruk, marknadsvägledning och referenser för företag Identifiera en utmaning som kräver en innovativ lösning med låga koldioxidutsläpp Till exempel Helsinki Energy Challenge

 

Marknadsvägledning

Verksamhetsmodell / Vad Varför

Hur

Var
Ansvarsfull kommunal upphandling Referenser för företag, hållbara lösningar för kommunen Marknadsdialoger, kontinuerlig utveckling av upphandlingskriterier Ytterligare information från t.ex. HankintaKeino
Bevilja finansiering för idéer som stödjer den kommunala strategin Implementera den kommunala strategin Tilldela pengar till bra idéer Villmanstrand (på finska)

 

Belöning och märken

Verksamhetsmodell / Vad Varför Hur Var
En ansvarsmärkning lanserad av kommunen Kommunikations- och varumärkesvärde samt konkurrensfördelar för företag. Synlighet till kommunen, som utdelare av märket, och information om företagens klimatarbete

Det regionala intresset för märket kommer att fastställas, kriterier och grunder för tilldelning av märket kommer att utarbetas, giltighetstiden kommer att definieras. Märkets existens kommer att kommuniceras aktivt.

**Notera.
*Kräver mycket resurser: utan kriterier och giltighetstid finns en mycket hög risk för grönmålning > dålig bild också av utdelaren
*Att göra märket känt och underhålla det kräver märkbar kommunikation
*Företagens intresse för ett nytt märke i bör beaktas i märkesdjungeln

Seinäjoen Energia

Ijo kommun, Lokalt-märket (på finska)

Viksu Kuopio-symbolen (på finska)

Tilldelning av diplom Kommunikations- och varumärkesvärde samt konkurrensfördelar för företag. Synlighet till kommunen som utdelare och information om företagens klimatarbete

Kriterier och tilldelningsgrunder kommer att fastställas.

**Notera. Utan ordentliga kriterier ökar risken för grönmålning > dålig bild också av utfärdaren

Lahtis klimatpartnerskap-diplom kan användas som bevis på miljöansvar i marknadsföring och anbudsförfaranden

Klimatpartnerskap Satakunta: I Satakunta får företaget hedersbetyget Hinku för klimatengagemang och rätten att använda Hinku-symbolen i sin kommunikation. (på finska)

En årlig utmärkelse som ges av kommunen Kommunikations- och varumärkesvärde samt konkurrensfördelar för företag. Synlighet till kommunen som utdelare av priset och information om företagens klimatarbete Utvärderingskriterier för tilldelningen av priset utarbetas, man kommunicerar om ämnet

Kervos miljöpris (på finska)

Järvenpääs Järkevä-pris (på finska)

Hyvinges energieffektivitetspris (på finska)

 

Kommunikation

Verksamhetsmodell / Vad Varför Hur Var
Kommunikation riktad till företag om kommunens klimatfrågor och möjligheter samt material som kommunen producerar Öka medvetenheten, motivera andra genom inspirerande kommunikation, lättare att få publikationer i företagens bruk, företagsekonomiska effekter av klimatundersökningar

Översätta kommunala budskap till att vara intressanta för företag; t.ex. en studie av regionens klimatrisker > vad det innebär i praktiken för företagen. Kommunalt material modifieras så att det är lätt för företag att implementera, till exempel en version av riktlinjerna för klimatkommunikation för företag eller en version av miljöstödsutbildning för företag.

Man kommunicerar systematiskt och långsiktigt för att öka effektiviteten. Kommunikationskanaler och resurser behövs för att rikta budskapen till företagen.

Joensuus riktlinjer för ansvarsfull kommunikation (på finska)
Att informera om möjligheter, tjänster, företagssamarbetsnätverk, engagemangsplattformar, etc. som andra tillhandahåller. Utnyttjande av befintliga tjänster, sparar kommunala resurser

Kräver aktiv övervakning av företagstjänster och möjligheter, t.ex. aktuella finansieringsansökningar, energirådgivningstjänster, projektpartnerskap.

För att öka effektiviteten, ett långsiktigt, kontinuerligt och planerat kommunikationspaket.

Joensuus klimatpartnerbank (på finska)

Nurmijärvi kommun

Björneborg: stöd till små och medelstora företag, energieffektivitetsavtal (på finska)

Öppna datarelaterad till koldioxidsnålhet Möjliggör ny affärsverksamhet med låga koldioxidutsläpp, nyttoanvändning av information producerad av kommunen Öppna data till exempel till en öppen dataportal för alla att se. Kommunicera systematiskt och långsiktigt för att väcka intresse och öka effektiviteten.

Tjänsten för öppna data HRI

Delning av företagens klimatgärningar i kommunala kanaler Kommunikations- och varumärkesvärde för företag, konkurrensfördelar, göra gärningarna synliga lokalt, förändring av verksamhetskulturer

Kriterierna för att överskrida kommunikationströskeln definieras / gärningens marknadsvärde för andra bedöms och man besluter om kommunikationskanalerna. Man kommunicerar systematiskt och långsiktigt för att öka effektiviteten.

– T.ex. en artikelserie om Ansvarsfulla företagsberättelser på kommunens webbsida
– Konceptet kan implementeras i samarbete med till exempel lokala företagarföreningar
– Företaget kan utlovas en viss årlig synlighet i klimatnätverket

Klimatsamarbetsnätverket KESTÄVÄT (Alavo, Kuortane, Kurikka och Lappo)

Björneborg (på finska)

Kuusamo deltar i kampanjen #duunienergiaa (på finska)

Kauhajoki (på finska)

Kommunikationskampanjer Öka företagens klimatmedvetenhet och agerande, motivera med inspirerande kommunikation

Identifiera de främsta teman som kommunen vill påverka. Välj en tillräcklig ledtid för kampanjen (t.ex. första året rörelse, andra året energi, etc.).

Kan genomföras i samarbete med olika aktörer, t.ex. Traficom/Smart till jobbet. Nationella temaveckor/-dagar kan också användas.

 

 

Att slå ihop aktörer

Verksamhetsmodell / Vad Varför Hur Var
Stödja företagens nätverkande Uppkomsten av nya samarbetsmönster och innovationer. Ökar också regionens konkurrenskraft, förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar.

Kommunen fungerar som samlare och leverantör av plattformar för företagens möten.

Nätverkande kräver flera möten, idébearbetning och behandling. Det rekommenderas att begränsa branschen/temat så att den är tillräckligt snäv, så att resultatet är konkret. Till exempel kan en serie möten som riktar sig till träbyggnadsaktörer arrangeras.

De regionala städernas företagsnätverk (t.ex. träbyggnad), på finska
En webbplattform för slå ihop aktörer Att sammanföra aktörer, möjliggöra frivilligt agerande

Kräver en webbplattform och dess underhåll. Att göra plattformen känd och engagera ett tillräckligt antal användare kräver aktiv och långsiktig kommunikation.

Webbplattformen kan vara öppen för alla organisationer och enskilda kommuninvånare, eller så kan den vara en sluten arbetsplattform för en viss grupp företag.

Joensuus kommunmatch (på finska)

Villmanstrands Greenreality-nätverk (på finska)

Samarbete med läroanstalter För företag sparring och nya perspektiv på ansvarsfrågor, för studenter en touch till praktiskt arbetsliv och företagsansvar

Flera praktiska implementeringsmöjligheter; kursarbeten, praktik, projekt, examensarbeten. Kommunens roll att initiera och upprätthålla samarbetet och säkerställa att verksamheten också stödjer de mål som kommunen ställt upp.

Till exempel genomför studenterna varje år som en del av en specifik kurs utsläppsberäkningar eller genomför analyser på ansvarsfull affärsverksamhet för företag (t.ex. klimat-SWOT).

Lahtis klimatpartnerskap (på finska)
Anställa sommarjobbare För unga, kontakt med det praktiska arbetslivet och förtrogenhet med företagsansvar. För företag, nya perspektiv, synlighet eller annat mervärde.

Flera praktiska genomförandemöjligheter, som t.ex. klimatlyft i området på kommunens sociala media eller en artikelserie om ansvariga aktörer på webbsidan; kommunens image av ansvarsfullhet, synlighet för företag.

Även till exempel "översättning" av producerat material till företagens intresse, utsläppsberäkningar för företag eller annan tjänst som man har expertis för.

Carunas #duunienergiaa-sommarjobbskampanj (på finska)
Evenemang, temaspecifika tillfällen Att sammanföra företag / andra aktörer, möjliggöra frivillig verksamhet, dela bästa praxis Identifiera ett viktigt tema eller behov som man vill göra synligt eller som kräver att aktörer sammanförs. Kräver resurser för att organisera evenemang. Ytterligare information om evenemangsplanering: hiilineutraalisuomi.fi

 

Utbildning och rådgivning

Verksamhetsmodell / Vad Varför Hur Var
Ansvarsutbildning/-coachning för företag Öka medvetenhet och kompetens Ge företag praktisk utbildning kring klimatfrågan. Kräver identifiering av utbildningsbehovet, avgränsning och resurser (tid och expertis eller pengar).

Tavastehus IlmastoPARKKI-projekt (på finska)

Laitila kommuns kostnadsfria energiberäkningstjänst (på finska)

En ansvarstjänst från den kommunala företagsrådgivningen Praktisk hjälp med att göra, medvetenhet och öka kompetens Omfattningen av den tjänst som ska tillhandahållas kommer att definieras och klimatkompetensen inom företagsrådgivningen utökas, till exempel genom utbildning.

Valonias projekt: klimat som en del av företagsrådgivning

Helsingfors Energirenässansteam

Kalajokis projekt för att utveckla en energiexperttjänst (på finska)

 

Engagemang

Verksamhetsmodell / Vad Hur Var
Undertecknat klimatåtagande mellan kommunen och företaget

Definiera en lägsta nivå av engagemang, utvärdera och vid behov sparring. Besluta om mätning och övervakning samt eventuell koppling till kommunens klimatprogram. Definiera giltighetstiden.

**Notera.
Mycket hög risk för grönmålning utan kriterier och giltighet, speciellt om ett ansvarsmärke delas ut samtidigt > dålig bild också av utfärdaren.
*Om åtagandet övervakas måste effektiviteten beaktas; svårt att sätta proportionerliga indikatorer och övervakning till och med omöjlig > rapportering är tidskrävande och meningslöst om effektivitet inte kan påvisas.
* Uppföljningen försvåras av den snabba utvecklingen av branscher = åtaganden löper ut snabbt, kommunen har inte kompetens att sparra

Typiskt i slutna klimatnätverk som ett kriterium för anslutning, t.ex. i Helsingfors och Tammerfors


Bakrund

Innehållet på sidan är baserat på projektet ”Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö” eller Klimatsamverkan mellan näringsliv och kommun, som fick miljöministeriets finansieringsprogram Kommunernas klimatlösningar. Webbsidan kommer att uppdateras under programperioden.

Ytterligare information och utvecklingsförslag

  • Vandas miljöchef Jari Viinanen, jari.viinanen@vantaa.fi

Publicerad 28-01-2022 kl. 16.32, uppdaterad 08-11-2022 kl. 11.31

  • Skriv ut sidan