Motivera och sätt upp ett mål

01_Tavoitteen_asettaminen_Headerkuva

Även om effekterna av klimatförändringarna fortfarande ofta är abstrakta och osäkra, är förändringar i offentlig styrning, marknader, priser och efterfrågan redan tydligt synliga.

Företag kan möta möjligheter och hot relaterade till klimatförändringar när det gäller rykte, konkurrenskraft, produkter och leveranskedja, för att inte tala om de fysiska effekterna av klimatförändringar.

Att införliva klimatförändringar och relaterade frågor i företagets operativa och strategiska verksamhet börjar bli regeln i finländska företag, inte undantaget. Skälen som företag har identifierat som drivkrafter för sitt klimatarbete när de tillfrågats sammanfattas nedan.

Dessa saker gör klimatarbetet viktigt för företagen

Liiketoiminnaliiset Syyt

Kommersiella skäl

 • Kostnadseffektivitet (inklusive energi- och materialeffektivitet)
 • Riskhantering
 • Rykte, varumärke
 • Personalens motivation
Sääntelyyn liittyvät syyt

Regulatoriska skäl

 • Pågående lagändringar: utsläppsgränser, utsläppshandel, energieffektivitetslagar, tillstånd
 • Förväntade förändringar
 • Innovationsstöd
Sidosryhmien vaatimukset

Krav från intressentgrupper

 • Kunder och konsumenter
 • Investerare
 • Organisationer
 • Social acceptans / koncession
Markkinoiden muutos

Marknadsförändring

 • Förändring i konkurrenssituationen – vem har en konkurrensfördel?
 • Förändring av råvarumarknader, efterfrågan, utbud och prisers
Fyysiset muutokset

Fysiska förändringar

 • Översvämningar
 • Torka
 • Extrema fenomen


Konkreta fördelar med klimatsamarbete: Företaget kan

01 Saada kustannussäästöjä

Få kostnadsbesparingar genom att spara energi och material

02 Saavuttaa liiketoimintahyötyjä

Uppnå affärsfördelar och konkurrensfördelar

03 uusia yhteistyöpartnereita

Hitta nya samarbetspartner

04 uusia asiakkaita

Hitta nya kunder eller nya affärsmöjligheter

05 konkreettiset päästönvähennystavoitteet

Få gemensamma och konkreta utsläppsminskningsmål

06 mahdollisuuksia vertaisoppimiseen

Skapar möjligheter för kamratlärande och att arbeta tillsammans

07 tietoa ilmastonmuutoksesta

Få tillförlitlig och uppdaterad information om klimatförändringarna

08 työvälineitä hiilineutraalisuuden

Få praktiska verktyg för att uppnå koldioxidneutralitet

09 positiivista näkyvyyttä

Få positiv synlighet på olika kanaler och forum

10 palkintoja

Nätverket kan också dela ut utmärkelser och lyfta fram bra lösningar

Målsättning

Att sätta upp ett mål beror på i vilken bransch företaget verkar, var det har störst klimatpåverkan och hur det kan samarbeta i sin värdekedja. Om ett företag har höga direkta växthusutsläpp i förhållande till sin värdekedja kan det sätta upp mer specifika mål för att minska sina egna utsläpp eller öka kolsänkor.

Om ett företag har stora indirekta utsläpp på grund av till exempel köpt el, råvaror eller produkter vore det ändamålsenligt att sätta upp mål även för dessa. Livscykeldata behövs för att kunna bedöma var de största effekterna kommer ifrån, med andra ord var mål ska sättas. Verktygen är sammanställda i en separat avdelning på denna webbsida.

Att sätta mål handlar också om tillgång till information. Det är lättare att komma åt information gällande mål relaterade till egna direkta aktiviteter/utsläpp. Å andra sidan, om den största klimatpåverkan är relaterade till leverantörer eller användning/återvinning av produkter, bör mål sättas så att data kan samlas in på ett trovärdigt och transparent sätt.

Det uppsatta klimatmålet bör skrivas ner i ord. Det innebär att företaget skriver ner den önskade förändringen och hur den konkret är kopplad till företagets verksamhet. I målet bör man ta hänsyn till företagets strategiska riktlinjer.

En typisk värdekedja

Tyypillinen arvoketju
 
 
 

 

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 14.33, uppdaterad 28-01-2022 kl. 16.29
 • Skriv ut sidan