Verktyg

Verktyg för klimat- och cirkulärt ekonomi-arbete i kommuner och företag

LCA-baserade verktyg (klimatpåverkan under livscykeln)

Verktyg

Beskrivning

Fördelar

Mer information

Kommande arbete

Etablerat arbete

Koldioxidavtryck Koldioxidavtrycket beskriver en produkts eller aktivitets belastning på klimatet under hela dess livscykel. Klimatpåverkan från ett företags verksamhet och produkter kan börja minskas på ett målinriktat och kostnadseffektivt sätt, med vetskap om var utsläppen kommer ifrån.

Y-HIILARI-verktyget för koldioxidavtryck, på finska (Syke)

X X
Kolhandavtryck Kolhandavtrycket innebär att även om ett företag släpper ut CO2 genom sin verksamhet, leveranskedja och produkter, kan dess verksamhet också orsaka positiv klimatpåverkan (utsläppsminskningar) över sin livscykel. Bolagets verksamhet ses inte bara i termer av negativa effekter, utan även i termer av de miljöbesparingar man uppnår med exempelvis sina produkter. Bedömning av produkters positiva klimatpåverkan, på finska (VTT) X X
Klimat-SWOT Ett strömlinjeformat strategiverktyg som införlivar både ett livscykelperspektiv (hela värdekedjan) och ett livscykelperspektiv i ett företags strategiska Inga tunga indatakrav eller modelleringsprogram. Beakta hela värdekedjan för att undvika intern deloptimering av värdekedjan och fokusera på de aktiviteter som har störst effekt.

Evaluating the climate SWOT as a tool for defining climate strategies for business (SienceDirect)

   

 

Energi- och materialeffektivitetsverktyg

Verktyg

Beskrivning

Fördelar

Mer information

Kommande arbete

Etablerat arbete

Energitest Testet kan användas för att undersöka hur mycket energiförbrukning som skulle kunna minskas med smart och effektiv energianvändning. Testet passar både små och medelstora företag och kommuner och är lätt att använda. Energiklipparen, på finska (Motiva) X  
Materialeffektivitetstest Materialeffektivitetstestet är avsett för den initiala kartläggningen av materialeffektivitetspotential för företag där materialeffektivitetspotentialen ännu inte har identifierats.   Materialeffektivitetstest, på finska (Motiva) X  
Energiöversyn Energiöversynen analyserar målets energianvändning, energibesparingspotential och föreslår konkreta besparingsåtgärder. Energiöversynsverksamheten är uppdelad i den obligatoriska inspektionen av storföretag som föreskrivs i energieffektivitetslagen och den frivilliga kontrollen av icke-stora företag. Stöd för energiöversyner av företag eller fastigheter som genomförs och redovisas enligt Motivas riktlinjer finns hos ANM. Energiöversyn (Motiva)   X
Materialgranskning Materialgranskning är ett praktiskt verktyg för att effektivisera företagets verksamhet och hantera materialflöden. Granskningen passar företag som vill ha hjälp med att förbättra sin egen materialeffektivitet och minska svinnet. Granskningar görs av många konsulter. Stöd finns tillgängligt för materialgranskningar som genomförs och redovisas i enlighet med Motivas riktlinjer. Materialgranskningar, på finska (Motiva)   X
Energieffektivitets-avtal Frivilliga energieffektivitets-avtal mellan ministerier, branschorganisationer, företag och samhällen främjar genomförandet av energieffektivisering inom olika sektorer. Anslutna har tillgång till statligt stöd för sina investeringar i energieffektivitet. Stöd söks från Business Finland. Energieffektivitets-avtalen   X
Materialeffektivitetsåtagande Frivilliga åtaganden om materialeffektivitet syftar till att förbättra företagens lönsamhet och minska deras miljöpåverkan. Åtagandet för materialeffektivitet är en frivillig verksamhetsmodell mellan näringslivet och statsförvaltningen. Livsmedelsbranschen har ingått Finlands första materialeffektivitetsåtagande för 2019–2021. Medlemmar i Livsmedelsindustriförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Finska Förpackningsföreningen rf kan ansluta sig till åtagandet. Materialeffektivitet kan spara kostnader, förbättra värdekedjans hantering och uppnå andra affärsfördelar. Materialeffektivitetsåtaganden. på finska (Motiva)   X
Energirådgivning Regionala energirådgivare ger objektiv information om hur man kan öka energieffektiviteten och förnybar energi (värmepumpar, energibesparing, vattenförbrukning, energieffektivt byggande, solcellsenergi, solvärme, val av uppvärmning för den egna fastigheten, energiutsläpp eller annat som har med energiproduktion, -sparande eller -konsumtion att göra).   Lista över regionala energirådgivare (Energimyndigheten) X  
Materialtorget Materialtorget är avsedd för professionellt utbyte av avfall och produktionsbiflöden från företag och organisationer. Materialtorget kan också användas för att söka efter och tillhandahålla relaterade tjänster, såsom avfallshanterings- och experttjänster. Materialtorget ger monetärt värde till biflödet eller överskottet. Den samlar tjänsteleverantörer, köpare och säljare. Materialtorget X X
Branschspecifika tester Webbsidan The European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) har engelskspråkiga tester för olika branscher för att testa vad ett företag kunde göra för att förbättra sin resurseffektivitet.   EREK (på engelska) X  
Valonias checklista Valonia har publicerat checklistor för att hjälpa företaget att identifiera de viktigaste miljökonsekvenserna av dess verksamhet och lägga grunden för en miljöplan.   Checklistor för att identifiera ett företags miljöaspekter (Valonia) X  

 

Ledningssystem

Verktyg

Beskrivning

Fördelar

Mer information

Kommande arbete

Etablerat arbete

ISO 14001 ISO 14001 är ett internationellt frivilligt miljösystem för organisationer för att identifiera de direkta och indirekta miljökonsekvenserna av deras verksamhet, produkter och tjänster och för att systematiskt arbeta för att minska utsläpp, avfall, energi- och naturresursförbrukning. Standarden är baserad på PDCA-modellen (plan, do, check, act), som betonar systematisk planering, ledning, mätning och förbättring av verksamheten. Ett miljösystem som följer standarden kan certifieras. ISO 14001 (på finska)   X
EMAS EMAS är ett ISO 14001-liknande miljösystem baserat på EU:s EMAS-förordning. Deltagande är frivilligt. Jämfört med ISO 14001 ställer EMAS ytterligare krav på systemet, varav den mest framträdande är offentlig rapportering om miljöfrågor. EMAS har samma fördelar som ISO14001 och därtill höga krav på noggrannhet. Dessa inspekteras årligen av ett ackrediterat organ kvalificerat för organisationens bransch (för små organisationer finns möjlighet till reducerad verifiering). EMAS (på finska)   X
ISO 50001 ISO 50001 är ett internationellt frivilligt energisystem för organisationer som ställer krav på att skapa, implementera, underhålla och förbättra ett energiledningssystem. Det ger ett systematiskt tillvägagångssätt för kontinuerlig förbättring av energiprestanda och energiledningssystem. Standarden är baserad på PDCA-modellen (plan, do, check, act), som betonar systematisk planering, ledning, mätning och förbättring av verksamheten. Ett miljösystem som följer standarden kan certifieras. ISO 50001 (på finska)   X
ETJ, ETJ+ Energiatehokkuus-järjestelmä (Energieffektivitetssystemet, ETJ) är ett nationellt system för systematisk förbättring och ledning av energieffektivitet. Ledningssystemet baserat på ISO 50001-standarden innehåller skärpta krav på övervakning och mätning av energieffektivitet och övervakning av måluppfyllelse. ETJ hjälper företaget att etablera ett systematiskt förfarande för kontinuerlig förbättring av energieffektiviteten och minskning av energiförbrukning och kostnader. EJT (på finska)   X

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 14.34, uppdaterad 11-04-2023 kl. 11.00
  • Skriv ut sidan