Kommunikation i kommunalt företagssamarbete

06_Viestintä_Headerkuva

Många kommuner och företag har ett intresse av att förbättra sin egen synlighet genom klimatarbete och i synnerhet klimatnätverk. Genom att kommunicera sina klimatgärningar och mål kan kommunen och företaget visa sitt miljöansvar och bygga sin image.

Redan att kommunicera mer synligt om aktuell verksamhet visar att kommunen och företaget ligger i tiden. Invånare och kunder intresserar sig alltmer för kommunalt och företagsansvar och miljöfrågor.

Kommunikation är ingen egen ö i sig utan är nära kopplat till klimatstrategi och konkreta åtgärder för att minska utsläppen.

Nätverkskommunikation

 

Varför

 • Att komma ut på en bredare front får vanligtvis mer synlighet
 • Man skapar en positiv bild av kommunen tillsammans

Varifrån

 • De uppsatta målen
 • Åtgärder eller minskning av produkters koldioxidavtryck
 • Krav på leverantörer och samarbetsinstanser
 • Deltagande i projekt eller nätverk
 • Företagets certifierade kvalitetssystem eller miljömärken
 • Även problem och utmaningar

Hur

 • Medvetet och konkretiserande. Ofta är praktiska exempel på vidtagna åtgärder och uppnådda effekter av intresse.
 • Konkretisera storleken på utsläppsminskningarna: vad betyder siffrorna i praktiken?

För vem

 • Kunder och kommuninvånare
 • Samarbetspartner
 • Personal
 • Media och allmänheten

På vilka kanaler

 • Nätverkets egna kanaler (webbsida, social media)
 • Kanaler tillhandahållna av kommunen (kommunens webbsida, social media, tryckta publikationer, utomhusreklam)
 • Utnyttja företagens egen kommunikation och marknadsföring
 • Gemensamma kommunikationskampanjer (av projektkaraktär, finansiering kan även sökas utifrån)
 • Nyhetsbrev
 • En gemensam plattform eller forum

Nycklar till framgångsrik kommunikation

Finlands miljöcentral frågade fyra kommuner – Ijo, Joensuu, Lahtis och Villmanstrand – som var framgångsrika i sin klimatkommunikation om nyckelfaktorer och tips för kommunikation. Slutsatserna är:

Varumärket ska baseras på genomförda klimatgärningar

 • Innovativa gärningar, "först i Finland", djärva

Klimatkommunikationen ska vara faktabaserad och inspirerande

 • Finländarna är ödmjuka → mer djärvhet också i kommunikationen

Begreppen varumärke och varumärkning ska inte användas allmänt

 • Man vill emellertid ha en positiv kommunimage

Att involvera olika instanser i klimat- och varumärkesarbetet är viktigt

 • Kommuninvånarna i hjärtat av varumärket, företag och branscher ska engageras i klimatarbetet

Varumärket gav positiva effekter

 • Positiv atmosfär, invånare, jobb, utbildningsturism, internationell synlighet

Tips

 • Gör ett socialt åtagande för hållbar utveckling  (Sitoumus 2050, på finska)

Exempel på nätverkskommunikation

Villmanstrands Greenreality (på finska)

 • En samutvecklingsplattform används som underlättar och förstärker samarbetet mellan nätverksaktörer. Att använda plattformen är ett modernt sätt att planera och främja gemensamma projekt.

Joensuus Klimatpartnerskap (på finska)

Climate Joensuu-kuva_556px
 • För närvarande görs en klimatkommunikationsplan för modellen tillsammans med stadens strategiska kommunikationskonsult. Climate Joensuu-portalen är ett av de viktigaste verktygen för kommunikation.
 • Nyhetsbrevet ger medlemmarna i nätverket aktuell information om klimatarbetet inom näringslivet och om stöd- och finansieringsmöjligheter.
 • Nätverket har möten var sjätte månad.

Åbos Klimatteam

Ilmastojoukkue 556 px
 • Klimatgärningar kommuniceras med hjälp av SECAP-klimatkort. SECAP-kortet beskriver kommunens och/eller företagets klimatgärning i samma format. Detta hjälper till att integrera enskilda gärningar till en bredare helhet av klimatarbete: en koldioxidneutral kommun skapas och klimatpositiva (företags)åtgärder vidtas tillsammans.

Ijos Lokalt (på finska)

 • En Facebook-grupp fungerar som plattform.

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 13.21, uppdaterad 28-01-2022 kl. 16.05
 • Skriv ut sidan