Uppföljning

05_Seuranta_Headerkuva

Uppföljning bör beaktas redan när man sätter upp mål. Målsättningen påverkar bland annat uppföljningens omfattning.

Vid fastställande av uppföljningskrav bör de olika förutsättningarna som de som är involverade i nätverket har att samla in data beaktas. Krav kan ställas till exempel utifrån graden av stabilisering av verksamheten, i vilket fall nätverket kan involveras på många sätt och uppföljningen inte blir en oöverstiglig börda för någon.

Till exempel kan verksamhetens inledningsfas vara lärande och kamratstöd, med andra ord kan de som är inblandade i nätverket berätta med egna ord vad det är för aktiviteter som har genomförts i företagen i förhållande till nätverkets mål. Mer avancerade uppföljningsmetoder bedömer/beräknar effekten av de genomförda åtgärderna på utsläpp av växthusgaser eller till exempel företagets resultat.

Frågor som ska övervakas kan bland annat vara antalet vidtagna åtgärder och den uppskattade/beräknade effekten på utsläpp eller energiförbrukning, eller en kartläggning av verksamhetens inverkan på företaget (ekonomiska besparingar, mängd avfall, förbrukning av råvaror, etc.).

När du startar verksamheten måste du komma överens om och tänka på

Resurser och arbetsfördelning:

  • Vem ska bevaka och samla in uppgifterna i företagen och vem ska ta hand om ärendet i kommunen.

Uppföljningens nivå:

  • Uppföljningen av verksamheten ska dimensioneras rätt i förhållande till verksamhetens omfattning.

Rapportering:

  • Hur, var och när uppgifterna rapporteras.

Fördelar och utmaningar

Fördelar:

  • Insamlingen av uppföljningsdata är viktig för att styra verksamheten.
  • Resultaten kan användas i kommunikation och planering av ny verksamhet.
  • Verifiering av framgångsrik verksamhet inom företaget och för potentiella finansiärer av verksamheten.

Utmaningar:

  • Informationens tillgänglighet och dess insamling. Existerar informationen i företaget och har personalen kapacitet att bedöma dess riktighet.
  • Hitta rätt mätvärden för att följa upp målet.
  • Den resurs som krävs för att samla informationen.

Exempel på uppföljning

Joensuus Klimatpartnerskap (på finska)

I Joensuu är principen frivilligt engagemang. När ett företag eller en gemenskap engagerar sig övervakar de själva effekten av åtgärderna.

Materialgranskningar (på finska)

Resultaten följs upp genom undersökningar av de granskade företagen som sammanställer verksamhetens effekter som bland annat ekonomiska besparingar, minskad avfallsmängd och råvaruförbrukning samt gjorda investeringar.

Industriella symbioser (på finska)

Övervakar antalet företag som är verksamma i nätverket, de symbioser som hittats och främjats och besparingarna i råvaror.

Energieffektivitets-avtalen (på finska)

Uppfyllelsen av målen följs upp på basis av besparingarna av de genomförda energieffektivitetsåtgärderna.

Publicerad 26-01-2022 kl. 13.16, uppdaterad 28-01-2022 kl. 16.00
  • Skriv ut sidan