Kontakta och motivera

02_Kontaktointi_ja_Motivointi_Headerkuva

För att företag ska vara aktiva i att mildra klimatförändringar och integrera dem i sitt strategiska beslutsfattande och operativa verksamhet måste de vara motiverade och ha en övergripande förståelse för fenomenets olika aspekter.

Kommunens roll i klimatsamarbetet är att öka motivationen och förståelsen samt att agera som en aktiv initiativtagare och möjliggörare för samarbete.

Kommunerna bör i sitt motivationsarbete framhålla för företag vilka möjligheter och hot som är förknippade med klimatförändringar och vilka styrkor, svagheter och/eller utvecklingsmöjligheter i företagens verksamhet som finns i förhållande till dessa. Detta är det första steget mot att anta nya verksamhetsmodeller. De hot och möjligheter som företag möter kan vara sektorsspecifika (reglering, marknadsrisker) eller företagsspecifika (rykte, konkurrenskraft, produkt).

Medvetenhet om hela värdekedjan och dess klimatpåverkan är också viktig för att hitta de mest effektiva åtgärderna och utveckla samarbetet kring industriell symbios mellan företag.

Ofta har små och medelstora företag ingen separat anställd, resurser eller expertis för klimatarbete. Av denna anledning är det viktigt att motivera företag att delta i nätverk som delar information, stöttar andra och föregår med goda exempel.

Klimatförändringarnas effekter på marknadsförändringar

Liiketoiminnaliiset Syyt

Kommersiella skäl

 • Kostnadseffektivitet (energi- och materialeffektivitet)
 • Riskhantering
 • Rykte, varumärke
 • Personalens motivation
Sääntelyyn liittyvät syyt

Regulatoriska skäl

 • Pågående lagändringar: utsläppsgränser, utsläppshandel, energieffektivitetslagar, tillstånd
 • Förväntade förändringar 
 • Innovationsstöd
Sidosryhmien vaatimukset

Krav från intressentgrupper

 • Kunder och konsumenter
 • Investerare
 • Organisationer
 • Social acceptans / koncession
Markkinoiden muutos

Marknadsförändring

 • Förändring hos konkurrenterna – vem har en konkurrensfördel?
 • Förändring av råvarumarknader, efterfrågan, utbud och priser
Fyysiset muutokset

Fysiska förändringar orsakade av klimatförändringar

 • Översvämningar
 • Torka
 • Extrema fonomen

Företagskontakt

Att kontakta och engagera företag i verksamheten är centralt för att skapa en samarbetsmodell.

 • Kommuner kan ha svårt att få första kontakten med företag. Ofta är det värt att börja med företag som redan är involverade i verksamheten genom ett annat nätverk eller samarbetsform, på annat sätt visat intresse för frågan eller har en betydande påverkan på utsläppen i området.
 • Det är viktigt att få kontakten att sticka ut från andra kontakter. Till exempel kan en kort sammanfattning av fördelarna för företaget (besparingspotential, möjligheter till projektsamarbete, tillhandahållande av olika verktyg, kommunikationssamverkan och imagefördelar) hjälpa.

Befintliga kontakter kan användas

 • Entreprenörsorganisationer och -nätverk: handelskammare, ungdomshandelskammare, Företagarna i Finland
 • Direktkontakter genom företagsombudsmän, närings-/utvecklingsföretag och affärsrådgivning
 • Temaseminarier och evenemang för företag
 • Projekt, verksamhetsmodeller: De regionala städernas företagsnätverk, FISS-verksamhetsmodellen

Man kan också marknadsföra verksamheten i olika delar av den kommunala organisationen till företag som har en koppling till kommunen:

 • Tillståndsärenden
 • Näring / Företagstjänster
 • Miljösidan
 • Tekniska sektorn
 • Kommunal upphandling

Det mest effektiva resultatet får man när klimatarbetet ingår i hela kommunens organisation och görande. Därmed kan kommun-företagskontakter utnyttjas mer naturligt, som en del av annat samarbete.

Publicerad 26-01-2022 kl. 14.45, uppdaterad 26-01-2022 kl. 10.27
 • Skriv ut sidan